Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulic: Żwirowej, Kosynierów i Bolesława Chrobrego w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Ślaskim w okolicy posesji o numerach 124 i 124a wraz z inwentaryzacją geodezyjną i budowlaną oraz oceną techniczną sieci kanalizacji deszczowej na ww. ulicach. Zgodnie z opracowaną dokumentacją „Koncepcja gospodarowania wodami na terenie dzielnicy Radlin II”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3686/255 obręb Radlin, opisaną w księdze wieczystej nr GL1W/00040342/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.