Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakupu paliwa do sprzętu silnikowego i kosiarki oraz płynu AdBlue na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia.