Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Słoneczną a ul. Harcerską

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: opracowanie koncepcji 3 wariantowej „ zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Słoneczną a ul. Harcerską”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - miejsca postojowe przy Chrobrego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: opracowanie projektu „Budowy miejsc postojowych przy ulicy Bolesława Chrobrego w Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, położonych na gruntach miejskich na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego jednorazową dostawę materiałów biurowych zgodnie z formularzem ofertowym stanowiacym załączniknr 1 oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych na wykonanie opracowania pn. „ Wykonanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę zadania własnego Miasta Wodzisławia Śląskiego, określonego w art. 7 pkt 1 poz. 1 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności sprawy gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Zaproszenie do złożenia oferty (przedłużenie obecnego rozwiązania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14 - 350 licencji, okres 1 rok)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: „Przedłużenie obecnego rozwiązania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14 - 350 licencji, okres 1 rok".

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” - Etap III na rok 2021 przyjętego Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r.