Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjno kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie podziału nieruchomości, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia na wykonanie podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Mieszka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3863/259 o powierzchni 1620 m², użytek gruntowy Bz, mapa 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00077835/3.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto (odwodnienie terenu przy ul. Piaskowej)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia dla zadania inwestycyjnego.: „Budowa odwodnienia terenu przy ul. Piaskowej od studni zbiorczej do rowu melioracyjnego w Wodzisławiu Śląskim na działkach nr 1722/205, 1475/173”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie podziału nieruchomości, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy Osiedlu XXX lecia

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy Osiedlu XXX lecia w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3420/255 o powierzchni 57.836 m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006173/6. Podział ma na celu wydzielenie nieruchomości w następujący sposób: - działki nr 1 pod obiekty związane z czasowym magazynowaniem odpadów komunalnych, - działki nr 2 pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty (zakup sprzętu komputerowego)

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – laptopy 29 szt. w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI”