Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto na: Wykonanie druków różnych dla Urzędu Miasta w roku 2022

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Wykonanie druków dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2022.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto na wykonanie zamówienia obejmującego konserwację rowu melioracyjnego oznaczonego jako Rów Z, położonego na gruncie miejskim na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego konserwację rowu melioracyjnego oznaczonego jako Rów Z, położonego na gruncie miejskim na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto na wykonanie operatu szacunkowego

W związku z prowadzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim, arkusz mapy 5, obręb Jedłownik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 3031/23 o pow. 0,0740 ha, dla potrzeb nabycia przez Miasto Wodzisław Śląski.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych dla zadania:

Budowa przyłącza ROD Gajówka na podstawie projektu pod nazwą „Budowa przyłącza wodociągowego do Rodzinnych Ogródków Działkowych Gajówka w Wodzisławiu Śląskim na działkach nr: 265/238, 237, 1204/235, 1870/229, 289/229, 629/228, 263/236, 264/8”.

Zapytanie ofertowe - cyberbezpieczeństwo

„Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia".

Zapytanie ofertowe - cyberbezpieczeństwo [umorzone]

„Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia". Z uwagi na pojawiające się pytania, treść OPZ została uszczegółowiona i zmieniona.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto (prace związane z konserwacją rowu melioracyjnego oznaczonego jako Rów Z)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na prace związane z konserwacją rowu melioracyjnego oznaczonego jako Rów Z, położonego na gruntach miejskich w Wodzisławiu Śląskim.