Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieku wodnego zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Zawada oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi prawem załącznikami, które złożone zostaną do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej celem uzyskania decyzji ustalającej charakter tych wód.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieku wodnego zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Zawada oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi prawem załącznikami, które złożone zostaną do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej celem uzyskania decyzji ustalającej charakter tych wód.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miasto Wodzisław Śląski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieku wodnego zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Zawada oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi prawem załącznikami, które złożone zostaną do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej celem uzyskania decyzji ustalającej charakter tych wód”.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych.

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Wodzisław Śląski,

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

NIP 6471277603

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieku wodnego zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Zawada oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi prawem załącznikami, które złożone zostaną do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej celem uzyskania decyzji ustalającej charakter tych wód.

2.2 Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Opracowanie w zakresie hydrologii, hydrogeologii stosunków wodnych lub melioracji stosunków wodnych określających charakter cieku (Rów Z) zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Zawada na działkach nr 1, 48, 1515/207, 1518/207, 1420/179, w celu uzyskania decyzji Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej ustalającej charakter wód zgodne z art. 219 ustawy Prawo wodne.

Ekspertyza powinna obejmować wszystkie elementy wymagane ustawą prawo wodne (art. 219), tj.:

1) część opisowa obejmującą:

a) opis elementów hydromorfologicznych wód, w tym:

-reżimu hydrologicznego,

-ciągłości wód,

-warunków morfologicznych;

b) analizę historyczną przynależności tych wód do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych;

c) wykaz właścicieli nieruchomości przyległych do wód, których dotyczy wniosek o ustalenie charakteru wód, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków;

2) część graficzną obejmującą mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ prowadzący ten zasób, obrazująca przebieg wód od źródeł do ujścia, w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 oraz uwzględniające wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz uwzględniające wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Analiza powinna zostać opracowana w taki sposób aby jednoznacznie określała charakter cieku, powyższe powinno zostać uzasadnione. Opracowanie wykonywane będzie celem przedłożenia do ministra w właściwego do spraw gospodarki wodnej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej charakter wód.

 

3 INFORMACJE DODATKOWE

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane materiały dotyczące prowadzonego postępowania, w tym posiadaną dokumentację dotyczącą cieku. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji i urzędów oraz podmiotów prywatnych, a także pozostałe materiały np. wypisy z ewidencji gruntów, mapy wykonawca zapewnia we własnym zakresie na własny koszt.

Zamawiający oczekiwać będzie dostarczenia przedmiotowego opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie plików edytowalnych i nieedytowalnych(*pdf) będącymi wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej.

Zakres usług obejmie również udział Wykonawcy opracowania w ewentualnej wizji lokalnej wraz z przedstawicielami Ministerstwa.

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin zakończenia prac: do 30 listopada 2021 r.

 

5. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tzn. zrealizowali w ciągu ostatnich dwóch lat zadanie związane z wykonaniem analizy hydrologicznej określającej charakter wód. Zgodnie z oświadczeniem( załącznik nr 2).

   

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

 1. Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Oświadczenie – załącznik nr 2.

 3. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

   

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100 %

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 15 września:

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b,
  44-300 Wodzisław Śląski,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

   

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielenia wyjaśnień na temat przedmiotu zamówienia jest Pani Justyna Cielusek tel. 32 4590450 w godzinach pracy urzędu.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy [otwiera się w nowym oknie]

 2. Oświadczenie [otwiera się w nowym oknie]

 3. Wzór umowy [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

 

Informacja o wyniku postępowania