Projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie obwodów odrębnych

______________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE Nr …/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Wodzisław Śląski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III postanawia, co następuje:


§ 1. Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w Mieście Wodzisław Śląski, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:


§ 2. Postanowienie podlega przekazaniu Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wojewodzie Śląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publiczne  wiadomości przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

Załączniki:

- Postanowienie komisarza o obwodach odrębnych

- Ogłoszenie o konsultacjach

Protokół z przeprowadzonych konsultacji