Projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III - obwody stałe

______________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE Nr …/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III
z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Śląskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III postanawia, co następuje:


§ 1. W załączniku do postanowienia Nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Śląskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2952), zmienionym postanowieniem Nr 424/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 5808),
w obwodzie nr 6 wyrazy „Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski” zastępuje się wyrazami „Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski”.


§ 2. Ustala się tekst jednolity załącznika do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmianę dokonaną niniejszym postanowieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego postanowienia.


§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wojewodzie Śląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.


§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta Wodzisławia Śląskiego.


Załącznik:

Podział Miasta Wodzisławia Śląskiego na stałe obwody głosowania

Ogłoszenie o konsultacjach

Protokół z przeprowadzonych konsultacji