UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (ul. Mieszka)

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Mieszka o łącznej powierzchni 3682m², oznaczonych jako działki nr 3880/253 o powierzchni 2265m², użytek Lzr/ŁIV, obręb Radlin, mapa 6, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00004232/4, nr 3882/253 o powierzchni 1417 m², użytek Bp, obręb Radlin, mapa 6, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00032285/5.
 
1. Cena wywoławcza nieruchomości netto 318.500,00 zł
Wadium: 63.700,00 zł
Minimalne postąpienie: 3.190,00 zł
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.
 
2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Dział III i IV ksiąg wieczystych nr GL1W/00004232/4, GL1W/00032285/5 wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

3. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29 listopada 2019 r.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka w otoczeniu terenów usługowych, zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zieleni. Nieruchomości tworzą dwie działki gruntu w kształcie prostokątów, porośnięte trawą z lekkim nachyleniem terenu w kierunku południowym. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej ul. Mieszka łączącej się z ulicą Kokoszycką. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Miasto Wodzisław Śląski.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie zarządzena nr OR-I.0050.314.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 października 2019 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXV/255/16
z dnia 7.12.2016 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.12.2016 r. poz. 6993, nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem planu R5U.

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I.

7. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
1) Przystępujący do przetargu, winien wnieść wadium w podanej wysokości w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 19 1240 4357 1111 0010
3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 22 stycznia 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego .
2) Dowód wniesienia wadium winien wskazywać numery działek oraz określać kto dokonał wpłaty i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
3) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
1) dowodu wniesienia wadium,
2) dowodu tożsamości,
3) wprzypadku osób prawnych, aktualnego dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot,
4) w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej oraz umowy spółki lub innych dokumentów z których wynika zgoda pozostałych wspólników spółki do reprezentowania ich w przetargu (uchwała wspólników lub inne oświadczenie wspólników z notarialnie poświadczonym podpisem),
5) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową małżeńską, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,
6) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej oraz przedłożenie jej kserokopii,
7) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem,
8) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu). Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ppkt 1-8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

10. Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlegają:
1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
2) zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:
1) do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,
2) pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

14.
Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
2) Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
3) w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
4) w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
5) wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

15. Organizator przetargu nie zwraca kosztów uczestnictwa w przetargu, bez względu na jego zakończenie.

16. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

17. Informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4A, pokój 100, tel. 32/4590508.
18. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016 r., str 1-88) oraz w zakresie wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakładce ,,Ochrona danych osobowych".