Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Stefana Batorego

Ogłoszenie o przetargu. Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) ogłasza:

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Stefana Batorego, o łącznej pow. 16.150 m², oznaczonych jako działki:

  • nr 480/2 o pow. 9800 m², użytek Lzr/ŁIV, nr 484/160 o pow. 774 , użytek Lz, obręb Jedłownik, mapa 4, nr 3337/255 o pow. 1.381 m², użytek Lzr/ŁIV, obręb Radlin, mapa 6, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0,
  • nr 3018/255 o pow. 1324 m², użytek Lz, nr 3017/255 o pow. 631 m², użytek Lzr/ŁIV, obręb Radlin, mapa 6, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00035786/8,
  • nr 2876/255 o pow. 1313 m², użytek Lzr/RIVa, Lzr/PsV, nr 2877/255 o pow. 850 m², użytek Lzr/PsV, obręb Radlin, mapa 6, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00006180/8,
  • nr 540/1 o pow. 77 m², użytek Lzr/RIIIb, obręb Jedłownik, mapa 4, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00026108/6.

1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:

Księga wieczysta nr GL1W/00005682/0, dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Księga wieczysta nr GL1W/00035786/8,

W dziale III księgi wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

1) prawo drogi na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Radlin Górny wyk. 533, wpisano dnia 1 października 1903 r.,

2) prawo drogi na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Radlin Górny wyk. 534, wpisano dnia 19 listopada 1903 r., przy przepisywaniu ksiąg wieczystych Radlin Górny wyk. 534, 535, 598, 607, wpisano dnia 12 sierpnia 1961 r.,

3) służebność gruntowa w §5 umowy z dnia 8 marca 1963 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntowej, mapa 6, nr 1751/252, na podstawie wniosku z dnia 12 marca 1963 r., nr 1665/63 i powołanej umowy, wpisano dnia 23 maja 1963 r., przeniesiono celem współobciążenia z księgi wieczystej nr KW 22160 dnia 4 lutego 1964 r.

Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Księga wieczysta nr GL1W/00006180/8,

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe:

1) prawo drogowe przeniesiono tu celem współobciążenia z KW 4903 W i KW Radlin wyk. 901, przeniesiono celem współobciążenia do KW 45531-W, dnia 26.03.2002 r.

Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Księga wieczysta nr GL1W/00026108/6,

W dziale III księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe :

1) służebność drogowa na rzecz każdoczesnych właścicieli KW 31.201, 31.202, 31.203, bliżej opisana w §6 umowy z dnia 13.01.1962 r. w aktach Radlin Górny wyk. L. 241,

2) służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny L. 132 i 121, wpisana dnia 13.12.1911 r. przy wniosku nr 1434/91 W z dnia 06.09.1990 r. Tu przeniesiono celem współobciążenia z KW nr 86058-R dnia 06.09.1990 r.,

3) prawo drogowe na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Radlin Górny wyk. L.673 wpisano dnia 13 grudnia 1911 r. przepisano dnia 7 marca 1963 r. przeniesiono do współobciążenia do KW 31196, 31197, 31198, 31199 dnia 7.03.1963 r.,

4) prawo drogowe na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny wyk. L. 770 wpisano dnia 1 grudnia 1917 r. przepisano dnia 7 marca 1963 r., przeniesiono do współobciążenia do KW 31196, 31197, 31198, 31199 dnia 7.03.1963 r.,

5) służebność drogowa dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW 31198, bliżej opisana w § 6 umowy,

6) prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny L. 533, 534, 633, 770, 132, 121, 673, 976, 134 i 261 oraz KW nr 31195, 31200, 31198 i 31597 R, przeniesiono z połączonych ksiąg wieczystych i wpisano dnia 12 marca 1990 r. z KW 4903 W., przeniesiono tu do współobciążenia prawo drogi i wpisano dnia 30 czerwca 1992 r., przeniesiono celem współobciążenia do KW 58735 W, dnia 29 listopada 2007 roku, przeniesiono do KW 64619 W przy odłączeniu części nieruchomości, celem współobciążenia, wpisano dnia 20 listopada 2009 r.,

7) prawo drogowe przeniesiono tu celem współobciążenia z KW 4903 W i KW Radlin wykaz 901, przeniesiono celem współobciążenia do KW 45531 W, dnia 26.03.2002 r.

Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

W/w nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych
w księgach wieczystych, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 1.066.000,00 zł

Wadium 213.200,00 zł

Minimalne postąpienie 10.660,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXV/255/16
z dnia 7 grudnia 2016 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
poz. 6993 z dnia 21 grudnia 2016 r., nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej o symbolach planu J4U; R4U.

Przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa, należy przez to rozumieć obiekty usługowe: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, usług związanych z obsługą pojazdów za wyjątkiem stacji paliw, bankowości, hotelarskie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, turystyki, a także obiekty: straży pożarnej, policji, sportu i realizacji obiekty biurowe, o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.

Przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkania wbudowane w budynki usługowe obejmujące mniej niż 40% powierzchni całkowitej budynku,

b) obiekty rzemiosła obejmującego działalność wytwórczą za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) budynki mieszkalne jednorodzinne z zastrzeżeniem:

- zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych,

- dopuszcza się przebudowę bądź rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych, skutkującą zwiększeniem powierzchni całkowitej budynku o maksymalnie 20% w stosunku do stanu istniejącego.

 

4. Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Są niezabudowane, porośnięte trawą. Teren nieruchomości pochylony jest w kierunku południowym. Przez część działki gruntu nr 480/2 wzdłuż ul. Stefana Batorego przebiega sieć wodociągowa. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do ul. Stefana Batorego o nawierzchni asfaltowej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Miasto Wodzisław Śląskiego.

 

5. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 1 lutego 2019 r.

 

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b, sala 206, piętro I.

 

7. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

1) Przystępujący do przetargu, winien wnieść wadium w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 8 maja 2019 r., z zastrzeżeniem, iż za datę wniesieni wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2) Dowód wniesienia wadium winien wskazywać numery działek oraz określać kto dokonał wpłaty i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

3) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 

8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

 

9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

1) dowodu wniesienia wadium,

2) dowodu tożsamości,

3) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot,

4) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości, w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,

5) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,

6) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej oraz przedłożenie jej kserokopii,

7) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem,

8) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1-8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 

10. Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zapłaty całej ceny sprzedaży nieruchomości,

2) zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek,
nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

1) do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,

2) pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

13. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

2) w przypadku konieczności wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nieruchomości inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim decyzję, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),

3) Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

4) w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

5) w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,

6) wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

 

14. Prezydent Miasta Wodzisławia Ślaskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

 

15. Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

16. Informację w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4A, tel. 32/4590508, 32/4590547.