Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2021 r.

Ogłoszenie prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2021 r.

 1. Podmioty uprawnione do składania ofert.

  Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są statutowo działające w zakresie ochrony zwierząt organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

   

 2. Rodzaj zadania objętego konkursem.

  1. Konkursem objęto działania mające na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służ Komunalnych Miasta w 2021 r.

  2. W ramach zadania prowadzić należy między innymi: poszukiwania właścicieli dla zwierząt bezdomnych, opiekę nad zwierzętami przebywającymi w przytulisku w dni wolne od pracy oraz święta, a także edukację mieszkańców, w szczególności edukację dzieci
  i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt.

 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

   Na zadanie objęte konkursem w zakresie ochrony zwierząt, obejmującego działania mające na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w roku 2021, przeznacza się kwotę – 50 000,00 złotych.

 4. Zadania dofinansowane w roku poprzednim.

   Zadanie w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych obejmujące działania mające na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta dofinansowanie w roku poprzednim – Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt – Koty, Psy i My tytuł zadania publicznego „W poszukiwaniu domu” kwota dotacji 50 000,00 złotych.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

  1. Złożenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r, poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami:

  a) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

  b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikających z Krajowego Rejestry Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów),

  c) kopią aktualnego statutu lub innego aktu wewnętrznego określającego zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

Wymienione dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczątką oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to wniosków oraz dokumentów będących jego załącznikami. Niespełnienie wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację muszą potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

2. Podmioty, które składają ofertę są zobowiązane zapewnić wkład własny na poziomie
co najmniej 10 % całkowitej wartości zadania określonej w ofercie. Przy ocenie oferty będzie brany pod uwagę rodzaj i wysokość wkładu. Do wkładu własnego zalicza się:

a) środki finansowe własne,

b) środki finansowe z innych źródeł,

c) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

3. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji projektu wkład osobowy niefinansowany, koniecznie jest przestrzeganie następujących warunków:

a) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

b) zakres, sposób i liczba godzin pracy wykonywanej przez wolontariusza muszą zostać określone w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

c) kalkulacja pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu. Jeśli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji
to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe,

d) wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia karty pracy wraz ze szczególnym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana przez oferenta, tak jak dokumenty finansowe),

e) wyliczenie wartości pracy dokonuje się na podstawie faktycznego czasu pracy wolontariusza i stawki godzinowej.

4. Ze środków Miasta pokrywane są niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, w szczególności:

a) koszty związane z pielęgnacją i socjalizacją zwierząt, w tym karmienie, czyszczenie
i szczotkowanie sierści, wyprowadzanie zwierząt, wykonywanie prac porządkowych,
tj. czyszczenie kojców,

b) koszty nadzoru zwierząt w dni wolne od pracy oraz w święta,

c) koszty opieki weterynaryjnej, w tym szczepienia, kastracja, sterylizacja, itp.,

d) koszty edukacji mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym np. koszty przygotowania i druku publikacji, zakup nagród, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. J,

e) koszty personelu merytorycznego, w tym np. wynagrodzenie dla trenerów,

f) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, w szczególności koordynacja, obsługa księgowa i prawna projektu, niezbędne do realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10 % wnioskowanej kwoty dotacji.

5. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach dotacji należą wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:

a) opłaty pocztowe,

b)wydatki związane z utrzymaniem lokalu (tj. media, czynsz),

c) zobowiązania,

d) zakup lub dzierżawa gruntów, nieruchomości oraz infrastruktury,

e) nakłady inwestycyjne i remonty nieruchomości,

f) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,

g) wydatki nieuwzględnione w ofercie,

h) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,

i) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

j) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,

k) odsetki od zadłużenia,

l) wydatki w stosunku do których dokumenty potwierdzające ich poniesienie nie zawierają jednoznacznego określenia jakiego zadania publicznego realizowanego przez oferenta dotyczą,

m) nagrody w konkursach, których jednostkowa wartość przekracza 100 zł,

n) darowizny na rzecz innych podmiotów.

6. Wydatki związane z realizacją zadania są kwalifikowane, o ile są zgodne z prawem i:

a) są niezbędne dla realizacji zadania, a więc mają bezpośredni związek z celami oferty złożonej w konkursie,

b) zostały faktycznie poniesione,

c) są udokumentowane - dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.
W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźnie jest wysokość,

d) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej co wiąże się z koniecznością korekty kosztorysu i harmonogramu.

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, a podmiotem składającym ofertę. Załącznikami do umowy są uaktualniony harmonogram oraz kosztorys dostosowany do wysokości przyznanej dotacji. Uaktualniony kosztorys winien zostać sporządzony z zachowaniem procentowego udziału wkładu własnego deklarowanego w ofercie.

10. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji jest posiadanie rachunku bankowego. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem rachunku bankowego i musi utrzymać go nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą.

11. Środki finansowe nie będą przekazywane przed datą zawarcia umowy.

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

   Warunki realizacji zadania określi umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
  do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

   

 2. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków.

   Jeżeli dany wydatek finansowany wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny
  z umową
  wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 5 %.

   

 3. Termin i miejsce składania ofert.

 

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 5 maja 2021 roku.

2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b w Wodzisławiu Śląskim.

3. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (data stempla pocztowego).

4. Dopuszcza się uzupełnienie ofert w terminie do ostatniego dnia składania ofert.

5. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
  oferty.

 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od wpływu terminu ich składania.

2. W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień do oferty Przewodniczący Komisji może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień.

3. W przypadku, gdy oferent nie złoży wyjaśnień albo dokona tego po terminie wskazanym przez Przewodniczącego oferta zostanie uznana za niespełniającą kryteriów formalnych.

4. Oceny formalnej złożonych ofert dokona Wydział Ochrony Środowiska. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty zgodnie z wymogami podanymi
w ogłoszeniu konkursowym, tj.

a) czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

b) czy oferta złożona została na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

c) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem konkursu,

d) czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs,

e) czy oferta podpisana została przez osoby upoważnione zgodnie z zapisami KRS lub innego rejestru,

f) czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki wskazane w ogłoszeniu.

6. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego powołuje Komisje konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

7. Komisja konkursowa dokonuje zatwierdzenia wyników oceny formalnej oraz wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych dotyczących ust. 4 pkt. e, f. Wnioskodawca winien dokonać uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia wniosku. Wezwania do uzupełnienia braków formalnych dokonuje się pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres mailowy wnioskodawcy oraz osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku.

7. Oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym Komisja konkursowa ocenia pod względem merytorycznym. Kryteria oceny merytorycznej określone są w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej. Prezydent może udzielić dotacji w kwocie innej niż proponowana przez Komisję.

9. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, na stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego https://wodzisla-slaski.pl/.
w zakładce NGO’S oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

10. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11. Prezydent zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Obowiązki informacyjno – promocyjne dotowanego.

Obowiązki informacyjne dotowanego:

1. Podmiot dotowany zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych realizowanego zadania publicznego.

2. Podmiot dotowany zobowiązuje się do umieszczenia logo Miasta na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

 1. Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela pani Patrycja Rybiński, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 459 04 51.

 

Ogłoszenie

Zarządzenie nr OR.0050.156.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2021 r., w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2021 r.