Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej

Ogłoszenie na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 ) oraz § 15 i § 16 Załącznika do Uchwały Nr XXXI/281/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2021 r.
 
Kandydatury można zgłaszać do dnia 29 kwietnia 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 45 90 451.