Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro dot. wymiany podestów i drabin

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wymiany podestów i drabin wieży budynku OSP Kokoszyce, stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonego przy ulicy Oraczy w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

 

 1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wymiany podestów i drabin wieży budynku OSP Kokoszyce, stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonego przy ulicy Oraczy w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy (załącznik nr 3 - projekt umowy).

 3. Warunki płatności: za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelew na jego konto w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą złożenia faktury jest dokonany przez strony odbiór.

 4. Warunki gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy od daty jego wykonania.

 5. Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego tut. Urzędu Pani Hanna Łyczko tel. (32) 45 90 525.

 6. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

 • uzupełniony przedmiar robót – załącznik nr 2,

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

 2. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.08.2017 r. do godziny 15.00.

 3. Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śląski,

 • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

wzór ofert cenowej

przedmiar

wzór umowy

informacja o wyniku postępowania