UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro (dot. projektu szaty roślinnej oraz urządzenia zieleni)

OGŁOSZENIE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000,00 euro NA WYKONANIE PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ ORAZ URZĄDZENIE ZIELENI NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 144/40 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śląski, Wydział Gospodarki Komunalnej

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

2. Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego opracowanie projektu szaty roślinnej
a następnie urządzenie zieleni na części działki nr 144/40 o powierzchni 544 m2, zlokalizowanej przy ul. Pałacowej 5 w Wodzisławiu Śląskim, w rejonie Rzymskokatolickiej Parafii
Niepokalanego
Serca Maryi w Kokoszych.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu szaty roślinnej, a następnie urządzenie zieleni na części działki nr 144/40 o powierzchni 544 m2 - obszar opracowania, którego dotyczy zamówienie - Załącznik nr 1. Teren do zagospodarowania zielenią znajduje się
pomiędzy parkingiem, a chodnikiem drogi
wojewódzkiej ul. Pszowskiej. W sąsiedztwie znajduje się budynek Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca Maryi. Na działce od strony ul. Pałacowej zlokalizowane są nieliczne drzewa liściaste, do pozostawienia.

Projekt powinien zawierać opis prac niezbędnych do wykonania nasadzeń roślin
(
np. przygotowanie terenu i miejsc do nasadzeń roślin, w tym wykonanie trawnika,
oczyszczenie terenu, wykop dołów/dołków wraz z zaprawą ziemią urodzajną,
zabezpieczenie nowo posadzonych drzew czy innych roślin,
wykonane rabat kwiatowych, wykaz materiału roślinnego) wraz z wytycznymi pielęgnacji roślin po posadzeniu oraz
w latach następnych
. Projektując nasadę i dokonując doboru roślin należy uwzględnić
istniejące elementy małej architektury, występujące w otoczeniu obiekty budowlane
tj. parking, mogący mieć istotny wpływ na rodzaj, pokrój
i wielkość zastosowanych roślin, a także warunki siedliskowe i występowanie wysokich drzew. Projekt zieleni powinien uwzględniać nasadę roślin, których pielęgnacja i utrzymanie będzie wymagało niewielkich nakładów finansowych i niewielkich nakładów pracy. Projekt może uwzględniać nasadę drzew, przy czym sugeruje się wykorzystanie drzew o pokroju kulistym lub wąskim
i zwartym oraz docelowej wysokości 3 m - 5 m. Należy unikać drzew, których kwiaty bądź owoce będą zanieczyszczać ulicę i/lub parking. Projekt należy sporządzić w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej.

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Etap I - sporządzenie projektu szaty roślinnej wraz z częścią opisową i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.

2) Etap II - urządzenie terenu, obejmujące między innymi zakup i nasadę roślin.

2.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r., z zachowaniem terminów realizacji wskazanych w pkt 3 etapów zamówienia tj:

1) Etap I – 14 dni od dnia podpisania umowy,

2) Etap II – od dnia akceptacji projektu urządzenia terenu zieleni do dnia 30.11.2020 r.

3. Warunki płatności

Wykonanie usługi rozliczane będzie etapowo, na podstawie faktur częściowych obejmujących prace zrealizowane w ramach etapu I (15% wartości zamówienia) i etapu II (85% wartości
zamówienia)
. Podstawą zapłaty będą faktury wystawione przez Wykonawcę na: Miasto
Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44 - 300 Wodzisław Śląski, NIP: 6471277603,
po zakończeniu każdego etapu zamówienia. Za datę zakończenia prac w ramach poszczególnych etapów realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony protokołów zdawczo-odbiorczych. Podpisane protokoły stanowić będą podstawę do wystawienia faktur.
Termin zapłaty faktur wynosić będzie do
21 dni od daty wpływu faktur do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Miasto Wodzisław Śląski posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze PEPPOL 6472545098.

4. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela 3 - letniej gwarancji, w tym na wykorzystany materiał nasadzeniowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany posadzonych roślin w przypadku ich obumarcia. Obowiązek wymiany zgłaszany będzie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zwolnienie Wykonawcy z obowiązku wymiany roślin, w przypadku ich obumarcia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5. Inne informacje

Szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu pani Beata Jureczko-Duda, tel. (32) 45 90 550.

6. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający wiedzę z zakresu sztuki ogrodniczej wraz z doświadczeniem w urządzaniu terenów zieleni oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobowym, zdolnym do wykonywania zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków będzie podpisane oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: zabezpieczenie terenu, na którym będzie wykonywana usługa obejmująca etap II przedmiotu zamówienia, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim, zapewnienie łączności z osobą nadzorującą prace będące przedmiotem zamówienia, współpraca z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy.

7. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena
za wykonanie całości zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem prac wyszczególnionych w ramach etapu I i II zamówienia. Zmówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

8. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25.09.2020 r. na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej – tradycyjną drogą pocztową na adres Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski,

  • za pośrednictwem faksu: (32) 72 18 703

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane
(decyduje data wpływu).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania dla zamówienia publicznego, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników o wyniku postępowania. Wybrany
Wykonawca zostanie poinformowany o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie jej podpisania.

Załączniki do ogłoszenia

Ogłoszenie

Informacja o wyniku postępowania