UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - unieważnienie postępowania

________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja: 1 października 2020 r., godz. 11:50

Dotyczy: Postepowania nr SFZ.061.3.2020 z dnia 25.09.2020 r. na realizację prac związanych z formułowaniem Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wodzisław Śląski


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 01.10.2020 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na realizację prac związanych z formułowaniem Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wodzisław Śląski.

_____________________________________________________________________

MODYFIKACJA

Ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Zmienia się pkt 5 ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na realizację prac związanych z formułowaniem Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wodzisław Śląski. Zmieniony pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający wiedzę i doświadczenie
z zakresu formułowania i wdrażania polityk rozwoju regionalnego i lokalnego. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie przesłanie wraz z formularzem ofertowym min 10 referencji dotyczących obszarów formułowania:

- Strategii Rozwoju Lokalnego (min. 5szt), w tym: co najmniej 3 strategie przygotowane dla gmin/miast górniczych (tj. takich, na obszarze których działa lub działała po 1990 r. kopalnia węgla) oraz co najmniej 3 strategie opracowane dla gmin miejskich lub miejsko-wiejskich o liczbie ludności powyżej 40 tys. mieszkańców,

- Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji (min. 5szt), w tym: co najmniej 3 programy rewitalizacji przygotowane dla gmin/miast górniczych (tj. takich, na obszarze których działa lub działała po 1990r. kopalnia węgla) oraz co najmniej 3 programy rewitalizacji opracowane dla gmin miejskich lub miejsko-wiejskich o liczbie ludności powyżej 40 tys. mieszkańców

Ponadto Kierownik zespołu Wykonawcy powinien posiadać odpowiednie doświadczenie
w realizacji prac związanych z przygotowaniem Programów oraz doświadczenie w zakresie merytorycznej oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji i//lub Gminnych Programów Rewitalizacji na rzecz Instytucji Zarządzających – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie referencji dotyczących oceny min. 10 dokumentów LPR/GPR)”

W związku z powyższym zmienia się termin składania ofert na dzień 02.10.2020 r.

______________________________________________________________________

 1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.00 euro zwracam się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego realizację prac związanych z formułowaniem Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wodzisław Śląski.

 1. w zakresie formułowania strategii opracowanie projektu dokumentu składającego się z następujących części:

  • przeprowadzenie ewaluacji (raportu monitoringowego) obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2014-2020

  • diagnoza uwarunkowań rozwojowych Miasta z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i czynników w otoczeniu regionalnym i ponadregionalnym,

  • cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,

  • kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;

  • oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;

  • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;

  • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Mieście;

  • obszary strategicznej interwencji określone z uwzględnieniem kryteriów w strategii rozwoju województwa śląskiego,

  • obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań,

  • system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;

  • ramy finansowe i źródła finansowania.

Projekt strategii musi zostać dostosowany do dokumentów określających politykę rozwoju oraz implementację funduszy UE w okresie 2021-2027 ze strategii rozwoju województwa śląskiego, oraz polityk sektorowych opracowywanych na szczeblu regionalnym, w tym politykę miejską regionu oraz ewentualnych strategii rozwoju ponadlokalnego obejmujących Miasto.

Na potrzeby opracowania strategii należy:

  • przygotować projekt uchwały rady miasta dot. określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju,

  • opracować założenia metodyczne dostosowane do sytuacji i potrzeb Miasta,

  • przeprowadzić co najmniej trzy spotkania warsztatowe z reprezentantami społeczności lokalnej (przygotowanie i przeprowadzenie merytorycznej strony warsztatów przy zapewnieniu pełnego wsparcia organizacyjnego przez Zamawiającego),

  • przeprowadzić oraz dokonać analizy badania ankietowego wśród mieszkańców Miasta, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi internetowych,

  • przeprowadzić analizy ilościowe w oparciu o dane statystyki publicznej oraz inne dane udostępnione przez Miasto,

  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej odstąpienia od opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii lub – w przypadku, gdy w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – przygotowanie oceny,

  • rozpatrzyć uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych oraz zgłoszone w trybie opiniowania projektu przez Zarząd Województwa.

  • przygotować sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji,

  • przeprowadzić ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju,

  • przygotować ostateczny projekt dokumentu w formie tekstowej i graficznej zawierającej zobrazowanie treści strategii.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania projektu strategii na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz na sesji Rady Miasta na różnych etapach realizacji usługi.

 1. w zakresie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (na podstawie ustawy o rewitalizacji) zakres prac obejmuje:

  • przeprowadzenie ewaluacji (raportu monitoringowego) obowiązującego Programu Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020

  • przygotowanie metodologii i bazy informacyjnej dla opracowania programu,

  • wstępne wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,

  • weryfikacja obszaru rewitalizacji, określenie problemów występujących w ramach obszaru (podobszarów), stworzenie rozwiązań obejmujących listę kierunków oraz kluczowych przedsięwzięć,

  • uczestnictwo w procesie konsultacji społecznych projektu dokumentu,

  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej odstąpienia od opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla GPR lub – w przypadku, gdy w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – przygotowanie oceny,

  • przeprowadzenie konsultacji społecznych z wykorzystaniem form warsztatowych, ankietowych, wywiadów, spacerów studyjnych itp.

  • przygotować ostateczny projekt dokumentu w formie tekstowej i graficznej zawierającej zobrazowanie treści Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania projektu GPR na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz na sesji Rady Miasta na różnych etapach realizacji usługi.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r., w tym:

  1. I etap do dnia 30.11.2020 – max 50% łącznej kwoty brutto przewidzianej na realizacje usługi (opracowanie ewaluacji (raportu monitoringowego) obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2014-2020 oraz ewaluacji (raportu monitoringowego) Programu Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020

  2. II do dnia 30.04.2021 - max 50% łącznej kwoty brutto przewidzianej na realizacje usługi

 

 1. Warunki płatności:

Wykonanie usługi rozliczane będzie etapowo, na podstawie faktur częściowych obejmujących prace zrealizowane w ramach etapu I i etapu II. Podstawą zapłaty będą faktury/rachunki wystawione przez Wykonawcę na: Miasto Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44 - 300 Wodzisław Śląski, NIP: 6471277603, po zakończeniu każdego etapu zamówienia. Za datę zakończenia prac w ramach poszczególnych etapów realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony protokołów zdawczo-odbiorczych. Podpisane protokoły stanowić będą podstawę do wystawienia faktur. Termin zapłaty faktur wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu faktur do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Miasto Wodzisław Śląski posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze PEPPOL 6472545098.

 

 1. Inne informacje: Szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych tut. Urzędu pan Piotr Kulesza, tel. (32) 45 90 510

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający wiedzę i doświadczenie
z zakresu formułowania i wdrażania polityk rozwoju regionalnego i lokalnego. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie przesłanie wraz z formularzem ofertowym min 10 referencji dotyczących obszarów formułowania: Strategii Rozwoju (5szt) oraz Programu Rewitalizacji (5szt). (kopie referencji będących w posiadaniu wykonawcy również się kwalifikują).

 

 1. Kryteria oceny oferty:

a. Nadesłane oferty będą oceniane według kryterium: Cena: 100 %.

b. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 1. Warunki wyboru wykonawcy:

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena
za wykonanie całości zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem prac wyszczególnionych w ramach etapu I i II zamówienia. Zmówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

 1. Warunki wyboru wykonawcy:

- W celu zapewnienia możliwości porównania wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji zamówienia.

- Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.

 1. Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagania, a zawierającą żądane informacje proszę złożyć, na podpisanym i opieczętowanym (jeśli dotyczy) formularzu ofertowym, będącym Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 30.09.2020 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego i opieczętowanego - jeśli dotyczy- formularza ofertowego): kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

- lub za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

- lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,
44-300 Wodzisław Śląski. Oferty należy składać w godzinach urzędowania Zamawiającego
w opisanej i zaklejonej kopercie wraz z nazwą zadania – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta“. Dopuszcza się wysłanie oferty pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy

 

formularz ofertowy