Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (nakładka asfaltowa przy OSP Kokoszyce)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest:

remont oraz utwardzenie terenu poprzez wykonanie nakładki asfaltowej o łącznej powierzchni 145 m2 (gr. 4-6 cm.) przy OSP Kokoszyce, ul. Oraczy 6, 44-373 Wodzisław Śląski, działka 425/38 obręb Kokoszyce.

Zamawiający:

Miasto Wodzisław Śląski

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według określonego wzoru -załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 27.09.2021 r. do godziny 1500.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115,
 • za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703,
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (.pdf) [otwiera się w nowym oknie]
 2. Formularz ofertowy (.odt) [otwiera się w nowym oknie]
 3. Projekt umowy [otwiera się w nowym oknie]
 4. Mapa [otwiera się w nowym oknie]

Informacje o wyniku postępowania [otwiera się w nowym oknie]