UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Rogowska)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia obejmującego:

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności drogowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu

Oznaczenie nieruchomości obciążonej: działka nr 1802/396 obręb Jedłownik o pow. 0,3198 ha, stanowiąca własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położona przy ul. Rogowskiej, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00035584/2.

Przebieg pasa służebności został zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II. Termin realizacji zamówienia:

do 06.11.2020 r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę dla Miasta Wodzisławia Śl., płatną na jego rachunek w terminie 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

 1. Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego

  ogłoszenia.

 2. Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; Pani Hanna Łyczko, telefon: 32-45-90-506

Godziny udzielania informacji:

od poniedziałku do środy w godz. od 730 do 1500; czwartek w godz. od 730 do 1500; piątek w godz. od 730 do 1300.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

 2. przedstawienia kopii dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o którym mowa w art. 175 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 3. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

  VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

 

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje, proszę złożyć do dnia 05.10.2020 r.

 

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

 1. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

Projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania