UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przysługującego Gminie Miastu Wodzisław Śląski, położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Przemysława 3/109, składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 31,39 m², opisanego w księdze wieczystej nr GL1W/00066203/4, w celu określenia aktualnej wartości rynkowej w związku z przeznaczeniem go do sprzedaży.

II. Termin realizacji zamówienia

do dnia 20.11.2020 r.

III. Warunki płatności

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje

Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Anna Reclik, telefon: 32 4590508. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 7.00 – 15.00; czwartek godz. 7.00 – 17.00; piątek godz. 7.00 – 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

przedstawienie kserokopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje oraz dokumenty (kserokopia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego, kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej) proszę złożyć do dnia 19.10.2020 r.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert

  1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

  1. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

  2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie podpisania umowy.

 

II Zastępca Prezydenta Miasta

Wojciech Krzyżek

Oferta cenowa

Projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania