Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego :

I. Wykonanie operatów szacunkowych określających prawo własności nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, oddanych
w użytkowanie wieczyste| dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu
z wysokością stawki procentowej opłat rocznych 3% :

 

1. działki nr 2387/281, 2384/281 o łącznej powierzchni 8096 m², mapa 1, obręb Jedłownik, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00034177/9, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wolności 85 B,

2. działka nr 2268/143 o powierzchni 2183 m², mapa 2, obręb Wilchwy, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00034177/9, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Stefana Czarnieckiego 41,

3. działki nr 964/158, 966/157 o łącznej powierzchni 4272 m², mapa 5, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00007382/1, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mikołaja Kopernika 90, 92,

4. działka nr 4490/186 o powierzchni 256 m², mapa 4, obręb Radlin, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00014514/8, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bolesława Chrobrego 150,

5. działka nr 403/4 o powierzchni 1568 m², mapa 1, obręb Marusze, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00050189/4, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 21A,

6. działka nr 679/10 o powierzchni 7942 m², mapa 5, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00008248/7, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 13,

7. działka nr 1922/31 o powierzchni 3275 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00007506/7, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Łuźyckiej 1,

8. działki nr 2797/31, 2798/31, 2799/31 o łącznej powierzchni 17.246 m², mapa 8, obręb
Wodzisław, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00006987/5/3, położone przy ul. Łuźyckiej 45,

9. działka nr 2742/31 o powierzchni 2264 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze
wieczystej nr GL1W/00073478/4, położona przy ul. Marklowickiej 30B,

10. działka nr 2741/31 o powierzchni 1468 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00014594/2, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30,

11. działka nr 2800/31 o powierzchni 1941 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006630/8*, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej,

12. działki nr 1648/31, 2801/31, 2802/31 o łącznej powierzchni 6694 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006630/8, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej

13. działka nr 2355/31 o powierzchni 5734 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00055443/8, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 7,

14. działka nr 2768/31 o powierzchni 706 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00074614/7, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej,

15. działka nr 2769/31 o powierzchni 6107 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00074906/1, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 34D,

16. działka nr 2767/31 o powierzchni 3195 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00074888/8, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 34E,

17. działka nr 2766/31 o powierzchni 3159 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006812/8, położona w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 34C.

 

II. Termin realizacji zamówienia : do dnia 10 grudnia 2020 r.

III. Warunki płatności :

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę dla Miasta Wodzisławia Śląskiego płatną
na jego rachunek w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji : Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

1. Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

2. Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Jolanta Rybińska, telefon: 32/4590508. Godziny udzielania informacji: poniedziałek - środa godz. 7.30 - 15.00; czwartek godz. 7.30 - 17.00; piątek godz. 7.30 - 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania
tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby które dokonują podpisania umowy
są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych
do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 9 października 2020 r.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski

2. za pośrednictwem faksu-fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

oferta cenowa

projekt umowy

informacja o wyniku postępowania