Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka ul. Poprzeczna 5 a, 44-300 Wodzisław Śląski w sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości około 15 ton.

 1. Pellet drzewny musi spełniać następujące wymagania jakościowe:

 • posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 14961-2 klasy C1,
 • posiadać certyfikat DIN Plus oraz EN PLUS w klasie A1
 1. Pellet musi spełniać następujące parametry:

 • wartość opałowa od 16,5 do 19 MJ/kg,
 • średnica od 6 mm do 8 mm,
 • długość od 5 mm do 35 mm,
 • wilgotność ≤ 12,
 • zawartość popiołu ≤ 0,5,
 • zawartość siarki ≤ 0,03.

Ilość pelletu opałowego, jaka zostanie faktycznie zakupiona, będzie zależała od potrzeb grzewczych Zamawiającego. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

Pellet będzie dostarczany w workach o wadze 15 kg. Worki pelletu powinny być pakowane na paletach bezzwrotnych zgodnie z technologią producenta.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Jednorazowa ilość zamawianego pelletu wyniesie od 1,95 do 3 ton.

Przy każdej dostawie Dostawca przedstawi Zamawiającemu certyfikat jakości dostarczonego pelletu.

Zamawiający:
Miasto Wodzisław Śląski
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

Termin realizacji: od 20.10.2021 r. do 15.04.2022 r.

Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

Inne informacje: Zamawiający Biuro Zarządzania Kryzysowego, tel 32 4530495 e-mail ppoz@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Barbara Adamusińska

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według określonego wzoru -  załącznik nr 1.

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 3. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 12.10.2021 r. do godziny 1500.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115,

 • za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Informacja o wyniku postępowania [otwiera się w nowym oknie]