UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 złotych (najem pokoi hotelowych)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia obejmującego:

Wybór hotelu, który zobowiązuje się zapewnić w okresie od 20.05.2022 r. do 31.12.2022 r. pokoje hotelowe przeznaczone na pomieszczenia tymczasowe w celu wykonania eksmisji dla osób, którym nie zostało przyznane prawo do najmu socjalnego lokalu oraz zapewnia, że pokoje spełniają warunki techniczne dla pomieszczeń tymczasowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 172).

Termin realizacji zamówienia: 31 dni od wskazania dnia rezerwacji pomieszczenia.

Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje:

Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski tel. 32/45-90-524,

email: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Wojciech Gruszczyk, Barbara Nejmokel-Firut.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia.
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
    Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.05.2022 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

- za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

-lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

2. Formularz ofertowy [otwiera się w noym oknie]

3. Umowa najmu [otwiera się w nowym oknie]

4. Informacja o wyniku postępowania [otwiera się w nowym oknie]