Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych (dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego (E) do OSP Jedłownik)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego (E) do Ochotniczej Straży Pożarnej Jedłownik ”.

OSP Jedłownik, 44-300 Wodzisław Śląski, ul Gosława 31 - nowy punkt poboru

 1. Termin realizacji: od 15.11.2021 r. do 31.12.2022 r.

 2. Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy moc 38 kW

 3. Szacunkowa ilość zużycia paliwa gazowego: 80 000 kwh kWh

 4. Miasto Wodzisław Śląski podpisało umowę na przyłączenie do sieci gazowej PSG, która jest
  w trakcie realizacji. Operatorem systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa
  sp. z o.o.

Opis zamówienia:

 1. Łączną ilość paliwa gazowego, które będzie dostarczone w okresie obowiązywania umowy
  do OSP Jedłownik szacuje się na 80 000 kwh.

 2. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacunkową i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym
  a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż
  te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu
  Dystrybucyjnego.

 3. Dostarczenie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji gazu (umowa kompleksowa). Umowa ta będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1740 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych.

 4. Paliwo gazowe przeznaczone jest na cele opałowe i podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.).

 5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonywanie zamówienia.

 6. Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.

 7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

 8. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty netto …............................................ zł tj. …........................................ zł brutto/ słownie: ….....................................................

 9. Środki zostały zabezpieczone w dział 754 rozdział 75412 § 4260 zad. 211.

 10. Miasto Wodzisław Śląski posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze PEPPOL 6472545098.

 11. Inne informacje: Zamawiający Biuro Zarządzania Kryzysowego, tel 32 453 04 95 email: ppoz@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Barbara Adamusińska

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 i 2.

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 3. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (opłata za paliwo gazowe, opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna, opłata abonamentowa).

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 9.11.2021 r. do godziny 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115,

 • za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik:

 1. Formularz ofertowy

 2. Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy

 3. Informacja o wyniku postępowania