UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto (operaty szacunkowe Kokoszyce)

W związku z prowadzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, oznaczonej jako działka nr 3/6, o pow. 0,1941 ha, obręb Kokoszyce, dla potrzeb nabycia przez Miasto Wodzisław Śląski.

II. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę dla Miasta Wodzisławia Śl., płatną na jego rachunek w terminie 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

III. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

IV. Inne informacje:

Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; Pani Katarzyna Urbańska, telefon: 32-45-90-509

Godziny udzielania informacji:

od poniedziałku do środy w godz. od 730 do 1430; czwartek w godz. od 730 do 1630 piątek w godz. od 730 do 1230.

V. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościi posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.
  2. przedstawienia kopii dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o którym mowa w art. 175 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  3. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).


VI. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VII. Ofertę cenową (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem wykonawcy dot. podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2), proszę złożyć do dnia 24.05.2022 r.

VIII. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
  2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 
W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto [otwiera się w nowym oknie]

2. Oferta cenowa [otwiera się w nowym oknie]

3. Oświadczenie wykonawcy [otwiera się w nowym oknie]

4. Informacja o wyniku postępowania [otwiera się w nowym oknie]