Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł (zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka ul. Poprzeczna 5 a, 44-300 Wodzisław Śląski w   sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości około 15 ton.

 1. Pellet drzewny musi spełniać następujące wymagania jakościowe:

- posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 14961-2 klasy C1

- posiadać certyfikat DIN Plus oraz EN PLUS w klasie A1

 1. Pellet musi spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa od 16,5 do 19 MJ/kg

- średnica od 6 mm do 8 mm

- długość od 5 mm do 35 mm

- wilgotność ≤ 12

- zawartość popiołu ≤ 0,5

- zawartość siarki ≤ 0,03

Ilość pelletu opałowego, jaka zostanie faktycznie zakupiona, będzie zależała od potrzeb grzewczych Zamawiającego. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

Pellet będzie dostarczany w workach o wadze 15 kg. Worki pelletu powinny być pakowane na paletach bezzwrotnych zgodnie z technologią producenta.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Jednorazowa ilość zamawianego pelletu wyniesie od 1,95 do 3,15 ton.

Przy każdej dostawie Dostawca przedstawi Zamawiającemu certyfikat jakości dostarczonego pelletu.

Zamawiający:

Miasto Wodzisław Śląski

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

Termin realizacji: od 28.10.2021 r. do 15.04.2022 r.

Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

Inne informacje: Zamawiający Biuro Zarządzania Kryzysowego, tel 32 4530495 e-mail ppoz@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Barbara Adamusińska

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według określonego wzoru -  załącznik nr 1.

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 3. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 21.10.2021 r. do godziny 15:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115,

 • za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik:

 1. Formularz ofertowy [otwiera się w nowym oknie].

 2. Projekt umowy [otwiera się w nowym oknie].

Informacja o wyniku postępowania [otwiera się w nowym oknie].