UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych (Kokoszyce)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie rozgraniczenia części nieruchomości (1 punkt graniczny) położonej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 18 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 2, o powierzchni 0,1890 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, z działkami przyległymi:

 • numer 272/23 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 2, stanowiącej własność osoby fizycznej,
 • numer 275/16 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 2, stanowiącej własność osoby fizycznej

w celu ustalenia przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenia należy dokonać według obowiązujących przepisów prawa, m.in. ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).

Zakres prac:

 • pozyskanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia rozgraniczenia,
 • analiza informacji zawartych w dokumentach,
 • ustalenie przebiegu granic,
 • sporządzenie dokumentów niezbędnych do wydania oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic,
 • sporządzenie protokołu granicznego lub aktu ugody,
 • sporządzenie innych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o rozgraniczeniu lub umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego,
 • sporządzenie wykazu zmian gruntowych oraz innych dokumentów uzasadniających wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • stabilizacja i okazanie granic – w przypadku zakończenia sprawy decyzją o rozgraniczeniu.

  Wykonawca ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych na każde żądanie Zamawiającego przez okres 2 lat od zakończenia rozgraniczenia, bez dodatkowej zapłaty.

Termin realizacji zamówienia:
15 września 2022 r.

Warunki płatności:
przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji:
12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:
wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli inspektor Wydziału Architektury Pani mgr inż. Katarzyna Salwiczek-Podeszwa, tel. 32 / 45 90 502.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).


Kryteria wyboru oferty:
najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 05 maja 2022 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
 • za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

  z dopiskiem: „Oferta na wykonanie rozgraniczenia przy ul. Pszowskiej”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

2. Mapa [otwiera się w nowym oknie]

3. Oferta cenowa [otwiera się w noym oknie]

4. Wzór umowy [otwiera się w nowym oknie]

5. Informacja o wyniku postępowania [otwiera się w nowym oknie]