Nieruchomości - Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia (osiedle XXX-lecia)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.365.2022 z dnia 14 października 2022 r. podaje do publicznej wiadomości:

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisław Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz w siedzibie MOSIR „CENTRUM" przy ul. Bogumińskiej 8, zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 t.j.).) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy- Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Raport o trybie rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu za rok 2021

Na podstawie § 12 uchwały Nr XXXV/331/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego podaje się do publicznej wiadomości raport o trybie rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu za rok 2021: