Inne - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 12 maja 2023 roku

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 12 maja 2023 roku w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla inwestycji pn. "Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6 Mpa.".

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej

Ogłoszenie na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 ) oraz § 15 i § 16 Załącznika do Uchwały Nr XXXI/281/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2021 r.

Ogłoszenie prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie Miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2021 r.