UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Odpady

Akty prawne

Co zawiera ustawa o odpadach, jakie są zasady utrzymania porządku i czystości w gminie? Te i inne akty znajdziecie poniżej

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21 b.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Miasto Wodzisław Śląski informuje, że w roku 2018 podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przekazały celem zagospodarowania odebrane przez siebie odpady do następujących instalacji:

Poziom odzysku

Informacja o osiągniętych przez Miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Analizy

Gospodarka odpadami – analizy

Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych - zmiany

Od 1 stycznia 2017 r. miasto przejęło obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Sprawdźcie, jakie obowiązki w związku z tym będzie miał właściciel, ile będzie wynosić stawka za odbiór, które nieruchomości nie zostały objęte zmianami.