Odpady

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21 f.

Firma wywozowa

Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

Miejsce zagospodarowania odpadów

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Miasto Wodzisław Śląski informuje, że w roku 2020 podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przekazały celem zagospodarowania odebrane przez siebie odpady do następujących instalacji:

Odbiorcy odpadów i ścieków

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Wykaz aptek

Wykaz aptek na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wytypowanych do zbiórki przeterminowanych środków farmaceutycznych i leków

Poziom odzysku

Informacja o osiągniętych przez Miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.