UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Odpady w czasie epidemii

Jak sobie radzić z odpadami w dobie epidemii? Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny ogłosili wytyczne w sprawie postępowania z odpadami powstającymi w czasie trwania epidemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Osoby zdrowe

Odpady, wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemników lub worków na odpady zmieszane.

Osoby zdrowe objęte kwarantanną

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny:

a) powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby przebywające w izolacji

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny podają też zasady dotyczące odpadów, a skierowane do osób przebywających w izolacji. Obejmuje się nimi także odpady wytwarzane w obiektach lub na obszarze kwarantanny zbiorowej, gdzie przebywają obywatele Polski wracający do kraju. Oto lista tych zasad:

▪ wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

▪ osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;

▪ worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

▪ po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

▪ osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;

▪ worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku, przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

▪ przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć lub dezynfekować ręce;

▪ odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Więcej informacji

Więcej informacji nt. wytycznych w sprawie postępowania z odpadami powstającymi w czasie trwania epidemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 można pobrać, klikając tutaj.