Odpady komunalne - ważne informacje

Podczas nadchodzącej sesji Rady Miejskiej uchwalone mają zostać zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Do ustalenia będą m.in. nowa stawka za wywóz śmieci czy kwota z dochodów własnych, jaką miasto pokryje część kosztów gospodarowania odpadami, a dzięki której uniknąć będzie można drastycznych podwyżek za wywóz śmieci. Określone mają zostać usługi, jakie miasto zapewni w ramach funkcjonowania systemu.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jednym z kluczowych zadań własnych gminy, wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o samorządzie gminnym. Efektywne zarządzanie tym systemem wymaga nie tylko sprawnego odbioru i zagospodarowania odpadów, ale również finansowania go w sposób zrównoważony i transparentny.

Przetarg

Rozstrzygnięto właśnie przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Wodzisławia Śląskiego. Zamawiający, czyli miasto, przed otwarciem ofert poinformowało o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Mając na uwadze wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miasto zamierzało przekazać na ten cel w odniesieniu do średniej ilości odebranych odpadów za 2022 r. i 2023 r. 28,08 mln zł.

Do przetargu przystąpiła jedna firma. Mowa o Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z Tylmanowa, którego oferta opiewała na kwotę 34 922 753,16 zł. I to właśnie EMPOL będzie realizować przedmiot zamówienia od 1 lipca br. do 30 czerwca 2026 r.

Dopłata z budżetu

System gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na finansowaniu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od wytwórców odpadów, czyli od mieszkańców. Dochody pozyskiwane przez miasto z opłat nie są wystarczające, by pokryć wydatki na system gospodarki odpadami.  Przepis art. 6r. ust. 2da pkt 1 u.c.p.g. umożliwia podjęcie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas nadchodzącej sesji Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego ma podjąć uchwałę w tej sprawie. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć drastycznych podwyżek za wywóz śmieci.

Warto dodać, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokrywa koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Może również pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wszystkie te usługi mają zostać zapewnione mieszkańcom w ramach umowy z wykonawcą.

Nowa stawka 

Miasto ma obowiązek ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie kilku czynników, przede wszystkim liczby mieszkańców, ilości odbieranych odpadów komunalnych, ale też kosztów funkcjonowania systemu. Pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami analizują te koszty regularnie, w okresach kwartalnych, rocznych i półrocznych.

Miasto musi zapewnić funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, więc umowa z podmiotem odpowiedzialnym obowiązywać będzie od 1 lipca (do ogłoszonego w związku z tym do przetargu stanęła jedna firma - jej oferta nie została odrzucona). W wyniku rozstrzygniętej procedury stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma wynosić 34 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, ale miałaby obowiązywać od 1 sierpnia. Warto dodać, że w pobliskiej Mszanie mieszkańcy płacą obecnie 38 zł, w Pszowie 35 zł, a np. w Pawłowicach 36 zł. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ma wynosić 102 zł miesięcznie na mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Z kolei za pojemnik/worek w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata ma wynosić:

 • worek o pojemności 80 l - 21,16 zł,
 • worek o pojemności 120 l - 28,76 zł,
 • pojemnik o pojemności 110 l - 26,03 zł,
 • pojemnik o pojemności 120 l - 28,76 zł,
 • pojemnik o pojemności 240 l - 57,53 zł,
 • pojemnik o pojemności 1100 l - 260,58 zł,
 • pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon - 174,04 zł,
 • pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon - 260,58 zł,
 • pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon - 348,08 zł,
 • pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon - 411,20 zł,
 • pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon - 555,16 zł,
 • pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP - 888,15 zł,
 • pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP - 1 110,22 zł,
 • pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP - 1 565,29 zł,
 • pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP - 2 220,44 zł.

Określono też stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za:

 • worek o pojemności 80 l w wysokości 63,48 zł,
 • worek o pojemności 120 l w wysokości 86,28 zł,
 • pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 78,09 zł,
 • pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 86,28 zł,
 • pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 172,59 zł,
 • pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 781,74 zł,
 • pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon w wysokości 522,12 zł,
 • pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 781,74 zł,
 • pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon w wysokości 1 044,24 zł,
 • pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon w wysokości 1 233,60 zł,
 • pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 1 665,48 zł,
 • pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP w wysokości 2 664,45 zł,
 • pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP w wysokości 3 330,66 zł,
 • pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP w wysokości 4 695,87 zł,
 • pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP w wysokości 6 661,32 zł.

Kompostuj i płać mniej

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Jeśli zadeklarujesz kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, zyskujesz zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi aż o 4,58 zł za osobę na miesiąc.

Trzeba dodać, że kompostowanie jest korzystne nie tylko dla portfela, ale przede wszystkim dla środowiska. Zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska, a powstały kompost może być używany jako naturalny nawóz poprawiający strukturę gleby i dostarczający roślinom niezbędnych składników odżywczych. Ponadto, kompostowanie pomaga redukować emisję metanu, który powstaje na wysypiskach w wyniku rozkładu odpadów organicznych w warunkach beztlenowych.

Więcej informacji ws. zmian można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Biura Gospodarowania Odpadami, nr tel. 32 45 90 455, 32 45 90 415.