UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Odpady

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Jak możecie zdobyć pojemnik?

Deklaracja

Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 wprowadziła zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W nowym stanie prawnym uregulowano kwestię związaną z maksymalną stawką opłaty za odbiór odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości tj. określona została wartość maksymalnej stawki opłaty, która w przypadku selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów będzie wynosić: za pojemnik 1100 litrów - 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem lub worek o pojemności 120 litrów - 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.

Harmonogram

Ten harmonogram z pewnością zainteresuje każdego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. W jednym miejscu zebraliśmy terminy odbioru odpadów komunalnych.

Aplikacja "Wodz. Śl. - Harmonogram wywozu"

Terminy odbioru odpadów komunalnych, opłat, wskazówki, jak segregować śmieci i wiele innych przydatnych informacji - to wszystko znajdziecie w aplikacji “Wodz. Śl. - Harmonogram wywozu”, którą możecie pobrać i z której możecie korzystać bezpłatnie.

Wykaz aptek

Wykaz aptek na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wytypowanych do zbiórki przeterminowanych środków farmaceutycznych i leków

Odbiorcy odpadów i ścieków

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wodzisławia ŚląskiegoŁ