UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Od dziś nakaz zakrywania nosa i ust

Przypominamy, że od dziś, tj. 16 kwietnia do odwołania wchodzi w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

Usta i nos mają być zakryte we wszystkich środkach transportu publicznego oraz samochodach, w których przemieszczają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, we wszystkich miejscach ogólnodostępnych, np. na ulicy, na drodze, na placu, w sklepie i innych obiektach handlowych. Ponadto w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

W jakich sytuacjach można odsłonić usta i nos?

W projekcie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych zapisano, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych, można żądać odkrycia ust i nosa.

Resort akcentuje, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów. 

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • kierowcy pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo osoba z dzieckiem do 4 roku życia, 

 • dzieci do ukończenia 4 roku życia,

 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,

 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego,

 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,

 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Więcej informacji dot. obowiązku zakrywania ust i nosa można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów, klikając tutaj.

Jak prawidłowo używać maseczek ochronnych?

Aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa należy prawidłowo użytkować, czyli zakładać i zdejmować maskę ochronną. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca:
 1. przed założeniem maski należy umyć ręce mydłem lub odkazić je żelem do dezynfekcji rąk z minimalna zawartością alkoholu 60%,
 2. zakryj maską usta i nos, upewnij się, że dobrze przylega, a więc nie ma przerw między twarzą a maską,
 3. unikaj dotykania powierzchni maski podczas jej noszenia - jeśli do tego dojdzie, należy umyć lub zdezynfekować ręce,
 4. wymień maskę na nową, gdy ta obecnie noszona stanie się wilgotna - nie wolno używać ponownie maseczek jednorazowych,
 5. zdejmuj maskę, zaczynając od tyłu (nie dotykać frontu maski),
 6. po użyciu natychmiast wyrzuć maskę do zamykanego pojemnika na śmieci i umyj ręce wodą z mydłem lub środkiem dezynfekcyjnym.

Domowe sposoby na zrobienie maseczki ochronnej

Domowe sposoby na przygotowanie maseczek ochronnych znajdziecie, klikając tutaj.