Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zalewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim

Wielki projekt, który na celu miał uporządkowanie gospodarki ściekowej, między innymi na terenie Wodzisławia Śląskiego, a tym samym również poprawę jakości środowiska naturalnego.

Tytuł projektu: Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim
Całkowita wartość projektu (PLN):
50 056 531
Wartość dofinansowania (PLN): 33 537 755
Okres realizacji: 2010 – 2014

Opis projektu: Projekt "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Realizacja Projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" pozwoli osiągnąć następujące cele: 
• uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych projektem,
• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,
• dociążenie zmodernizowanej w 2004 r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,
• poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego,
• poprawa jakości środowiska naturalnego.
Równolegle do przedstawionych celów bezpośrednich przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:
• przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),
• zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,
• zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.
W ramach projektu w Wodzisławiu Śląskim realizowane są następujące zadania związane z rozbudową  infrastruktury kanalizacyjnej:
1.    Budowa kanalizacji sanitarnej - dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;
2.    Budowa kanalizacji sanitarnej - dzielnica Jedłownik i Karkoszka;
3.    Budowa kanalizacji sanitarnej - dzielnica Radlin II cz. 1;
4.    Budowa kanalizacji sanitarnej - dzielnica Radlin II cz. 2.
W ramach projektu powstanie 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.

Strona projektu: http://www.pwik-wodzislaw.pl/jrp/

Galeria