Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Ocenę zasobów pomocy społecznej dla miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2016 przedstawiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Obrady miały miejsce w środę, 26 kwietnia.

Zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Sprawozdanie zostało przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, a także informacji uzyskanych bezpośrednio od działających na terenie gminy podmiotów tworzących instytucjonalny zasób pomocy społecznej. Podmiotami tymi są instytucje i placówki działające na terenie Wodzisławia Śląskiego, utworzone i finansowane przez gminę i inne podmioty prowadzone na zasadzie zlecenie publicznego.
Opracowanie przedstawia analizę opisową wybranych danych statystycznych obrazujących sektor pomocy społecznej i jego otoczenie na tle sytuacji społecznej i demograficznej Wodzisławia Śląskiego. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące takich obszarów tematycznych jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finalizujący i realizujący. Ponadto, ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Zasoby wskazują również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy.
Analizując dokument zauważyć można, że w mieście Wodzisław Śląski obserwuje się stały spadek osób bezrobotnych w tym również długotrwale pozostających bez pracy. Spada również liczba osób korzystających ze świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz liczba gospodarstw które otrzymują dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Stale rośnie natomiast liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Wynika to min. z faktu wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła zasadę - złotówka za złotówkę oraz wprowadzenia świadczenia 500 +. W ostatnich latach wzrosła również, choć nieznacznie, liczba osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Z danych demograficznych wynika, że sukcesywnie zwiększa się liczba mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku poprodukcyjnym. Liczby te przekładają się na ilość pomocy udzielanej przez MOPS. W roku 2016 wzrosła liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i innych świadczeń jak np.: zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki stałe.