UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

O projekcie

Miejski program „Mała Ojczyzna” realizowany jest w latach 2016-2020 we wszystkich przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski.

Program obejmuje działania związane z realizacją podstawy programowej na I, II i III etapie edukacji, imprezy cykliczne oraz zadania dodatkowe związane z edukacją regionalną, a wynikające z obchodów rocznicowych związanych z historią miasta i regionu.

Cele ogólne

Celem programu jest poszerzenie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym mieście i regionie w aspekcie wartości i różnorodności środowiska historycznego, kulturowego i społecznego oraz kształcenia postaw lokalnego patrioty. W "Małej Ojczyźnie" ważne jest kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej tożsamości oraz otwarcia na drugiego człowieka, aktywnego angażowania się w sprawy własnego regionu i działania na rzecz jego rozwoju. Umożliwi młodym ludziom poznanie własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych, w przyszłości odnalezienie swojego miejsca w regionie, w Polsce i w świecie.

Cele szczegółowe

Określenie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.

 1. Poznanie historii miasta Wodzisławia Śląskiego.
 2. Popularyzacja legend związanych z naszym miastem.
 3. Poznanie dziejów wodzisławskiego herbu.
 4. Poznanie i popularyzacja instytucji kulturalnych działających w mieście.
 5. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach architektury.
 6. Dostrzeganie odrębności kultury i sztuki regionu.
 7. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.
 8. Kultywowanie gwary, tradycji i zwyczajów regionalnych.

PRZEDSZKOLA

 1. Spotkania z folklorem – tradycyjne zabawy, stroje, tańce prezentowane przez zespół Vladislavia na terenie placówek przedszkolnych.
 2. Zajęcia plastyczne związane z wodzisławskim herbem i legendami podsumowane konkursem plastycznym „Herb Wodzisławia Śląskiego w oczach najmłodszych”.
 3. Upowszechnienie i realizacja programu własnego: „Moja mała ojczyzna – Wodzisław Śląski”.
 4. Zapoznanie z zabytkami i atrakcjami turystycznymi miasta poprzez udział w zajęciach muzealnych, spacerach po mieście i okolicy, wizytach w ważnych instytucjach, ośrodkach kultury.
 5. Wystawa fotograficzna ”Wodzisław Śląski – moje miasto”.
 6. Udział w plenerze malarskim „Wodzisław Śląski - w oczach dzieci”.
 7. Tworzenie zakładki na stronach internetowych przedszkoli dotyczących realizacji programu.
 8. Prezentacje multimedialne przedstawiające realizację miejskiego programu w poszczególnych placówkach.
 9. Podsumowanie wiadomości w formie udziału w „Przedszkolnej grze miejskiej”.

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

 1. I. Wystawa „Mała Ojczyzna” z okazji 760-lecia powstania Wodzisławia Śląskiego realizowana w roku szkolnym 2016/2017.

Tematyka

Szkoły podstawowe:

 • I-III i IV-VI SP – przedstawienie dzielnicy Wodzisławia, w której znajduje się szkoła (historia, zabytki, ciekawe postacie, obiekty, wywiady, zdjęcia itp.)

Gimnazja:

 • G 1 – Wodzisław Śląski w czasie II wojny światowej (administracja, siedziby władz, losy mieszkańców, społeczność żydowska, zniszczenia itp.)
 • G 2 – powstania śląskie na terenie Ziemi Wodzisławskiej (działacze, potyczki itp.)
 • G 3 – historia sportu (kluby sportowe, sportowcy, działacze itp.)
 • G 4 – przemysł w mieście (gałęzie przemysłu, kopalnia 1 Maja itp.)

Uczniowie pod opieką szkolnych koordynatorów wykonują plansze, prezentacje (wystawa w WCK lub Muzeum).

 1. II. Gra miejska z okazji 760-lecia istnienia Wodzisławia Śląskiego (Dni Wodzisławia).

III. Cykliczne imprezy historyczne:

 1. Konkurs historyczny „Przeszłość i dzień dzisiejszy Wodzisławia Śląskiego dla kl. IV-VI, ZSP nr 7.
 2. Konkurs gwary dla kl. I-III SP nr 10, dla kl. IV-VI, ZSP nr 3.
 3. Konkurs plastyczny organizowany przez PODN z okazji Barbórki.
 4. Plener malarski organizowany przez OPP.
 5. Zwiedzanie miasta „ze słuchawkami” – klasy pierwsze gimnazjum.
 6. IV. Imprezy szkolne o charakterze środowiskowym:
 7. Biesiady z okazji Barbórki, zwiedzanie sztolni.
 8. Śląskie tradycje bożonarodzeniowe (zajęcia z paniami z kół gospodyń, zajęcia warsztatowe związane z przygotowaniem ozdób – kiermasze świąteczne).
 9. Spotkania gawędziarskie organizowane przez Vladislavię.
 10. Lekcje i wycieczki historyczne
 11. Lekcje muzealne w wodzisławskim Muzeum.
 12. Wycieczki do Muzeum Śląskiego i innych placówek regionalnych np. w Raciborzu, Bytomiu itp..
 13. Wycieczka do Urzędu Miasta - spotkania z włodarzami miasta –prezydent, zastępcy prezydenta, sekretarz miasta, przewodniczący Rady Miejskiej.
 14. Planowanie zwiedzania miasta (Muzeum, Biblioteka, Trzy Wzgórza, wystawy itp.) przy okazji wizyt związanych np. z NHEF.
 15. VI. Szkolenia, realizacja programów autorskich i wymiana dobrych praktyk.
 16. Upowszechnienie i realizacja programu autorskiego „Wodzisław Śląski moja Mała Ojczyzna”, SP nr 10.
 17. Opracowanie scenariuszy na wszystkich etapach kształcenia do realizacji na zajęciach z wychowawcą dotyczących historii miasta, dziejów herbu, zabytków architektury.
 18. Stworzenie na miejskiej stronie internetowej zakładki EDUKACJA/MAŁA OJCZYZNA (zamieszczanie informacji o imprezach, zdjęcia, wywiady, scenariusze atrakcyjnych zajęć itp.).
 19. Szkolenie dla nauczycieli historii dot. gry miejskiej.
 20. Promocja miasta poprzez tzw. gadżety (gry, maskotki, magnesy na lodówkę, dzwonki) wręczane uczniom jako nagrody w konkursach miejskich.
 21. Ogłoszenie konkursu plastycznego na „Logo Gry Miejskiej”.
 22. Rozpisanie konkursu literackiego „Bajka o moim mieście”.

Zorganizowanie konkursu plastycznego na ilustracje do „Bajki o moim mieście”.