Nowy nabór w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracownika na stanowisko aplikanta. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 26 czerwca.

Kogo szuka Straż Miejska? Osoby, która może pochwalić się wykształceniem średnim, sprawnością fizyczną i psychiczną, nienaganną opinią czy pełną zdolnością do czynności prawnych. Pożądana jest praktyka w Straży Miejskiej. Przyszły pracownik tego wydziału UM powinien wykazać się także znajomością zagadnień zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o strażach gminnych, ustawie prawo o ruchu drogowym itd. Pożądana jest biegła znajomość obsługi komputera.

Do obowiązków nowego aplikanta należeć będą m.in.:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,

  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,

  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 26 czerwca w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b. Na kopercie należy umieścić napis: „Nabór na stanowisko aplikanta w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji znaleźć można na: http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/015.