Nowy nabór na podinspektora w UM

Do 26 marca zainteresowani pracą w Biurze Spraw Społecznych powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • praca związana z realizacją zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polityki senioralnej, polityki prorodzinnej,
 • inicjowanie i prowadzenie projektów z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polityki senioralnej, polityki prorodzinnej,
 • prowadzenie procedur w sprawach właściwych dla organów gminy,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami pomocy społecznej, organami wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • pożądane doświadczenie w realizacji działań na rzec osób niepełnosprawnych,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • posiadać znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • pożądana łatwość operowania słowem pisanym i kreowania wypowiedzi,
 • pożądana umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 26 marca, w Biurze Obsługi Klienta).

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).