Nowy nabór na podinspektora w UM

Do 21 listopada zainteresowani pracą w Wydziale Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wylotami do cieków otwartych, w pasie drogowym dróg wewnętrznych,
 • realizacja zagadnień związanych z wycinką drzew w pasie drogowym,
 • przygotowywanie i aktualizowanie umów cywilno-prawnych w zakresie stawek na dzierżawę lub najem terenów w pasach drogowych pod lokalizację zastrzeżonych miejsc postojowych, obiektów handlowych, reklam lub innych elementów informacyjnych,
 • opiniowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci drogowej dróg wewnętrznych będących własnością miasta oraz opiniowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na potrzeby komunikacji publicznej,
 • wydawanie zezwoleń na zatrzymywanie i ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na obszarze właściwości organizatora,
 • czynności związane z organizacją publicznego transportu kolejowego prowadzonego we współpracy z Urzędem Wojewódzkim,
 • wystawianie faktur VAT związanych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • prowadzanie rejestru faktur VAT.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,
 • pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • posiadać znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • pożądane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
 • pożądana umiejętność posługiwania się mapami.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 21 listopada, w Biurze Obsługi Klienta).

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).