Nowy nabór na podinspektora w UM

Do 4 października zainteresowani pracą w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: 

 • prowadzenie spraw dotyczących oddawania nieruchomości stanowiących własność miasta w trwały zarząd oraz w użytkowanie,
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność miasta będących w posiadaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • prowadzenie kontroli nieruchomości oddanych w trwały zarząd, użyczenie oraz najem,
 • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem przez miasto i na rzecz miasta służebności gruntowej,
 • sporządzanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Wodzisławia Śląskiego,
 • wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego oraz geodety, przygotowanie umowy i koordynowanie jej wykonania,
 • prowadzenie spraw związanych z remontami mienia komunalnego.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe o kierunku prawo, ekonomia, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, budownictwo.
 • pożądana praktyka w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • posiadać znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • posiadać znajomość ustawy Kodek cywilny – Księga Pierwsza: Tytuł III; Księga Druga: Tytuł III Dział II i III; Księga Trzecia: Tytuł XV, XVI, XVII, XVIII, XXI,
 • posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 4 października, w Biurze Obsługi Klienta).

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).