Nowy nabór na podinspektora w UM

Do 5 września zainteresowani pracą w Wydziale Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: 

 • przygotowywanie, realizacja i rozliczanie powierzonych do prowadzenia lub koordynacji zadań inwestycyjnych,
 • kładanie propozycji do planu budżetu i programów wieloletnich w zakresie zagadnień prowadzonych przez referat,
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z prawidłowym przebiegiem inwestycji począwszy od procesu projektowania, poprzez realizację, bieżące i końcowe rozliczanie aż do przekazania jej do użytkowania włącznie,
 • prowadzenie spraw dotyczących zwrotów wadium oraz wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • współpraca z mieszkańcami, branie czynnego udziału w spotkaniach informacyjnych odnośnie realizacji i wykonania inwestycji,
 • przygotowywanie dowodów OT i PT w celu przekazania obiektów użytkownikowi,
 • organizowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz egzekwowanie uprawnień inwestora z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady,
 • opracowywanie materiałów przetargowych oraz branie udziału w organizowanych przetargach na roboty, usługi lub dostawy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
  analizowanie celowości i możliwości pozyskania środków pomocowych,
 • przygotowywanie wniosków o ich pozyskanie dla zadań prowadzonych poprzez wykazywanie inicjatywy, zgłaszanie wniosków oraz współpracę z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych przy opracowywaniu wniosków,
 • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących rozliczeń pozyskanych środków z różnych funduszy czy innych źródeł współfinansujących inwestycji,
 • przygotowywanie dyspozycji dotyczących spłat pożyczek, spłat miesięcznych i kwartalnych odsetek od zaciągniętych pożyczek, a także zobowiązań z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z przeznaczeniem pod zabudowę.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,
 • pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
 • pożądane: uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej, konstrukcyjnej, umiejętność weryfikacji kosztorysów, umiejętność posługiwania się mapami,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • posiadać znajomość ustawy prawo budowlane,
 • posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 5 września, w Biurze Obsługi Klienta).

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).