UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nowoczesne technologie bez granic

Celem projektu jest wsparcie edukacji szkolnej z zakresu technicznego nauczania oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie technologii audiowizualnej uczniów szkół podstawowych w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i w Wodzisławiu Śląskim.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Wiodący Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002423

Tytuł: Nowoczesne technologie bez granic/ Moderní technologie bez hranic

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 10 430,20 euro

Kwota dofinansowania ze środków UE po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 8 865,67 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dodatkowe 5%): 521,51 euro

Opis projektu

Celem projektu jest wsparcie edukacji szkolnej z zakresu technicznego nauczania oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie technologii audiowizualnej uczniów szkół podstawowych w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki wdrożonym działaniom uczestnicy dowiedzą się o możliwościach oferowanych przez obu partnerów w zakresie edukacji technicznej. Teoria i praktyka zostaną podane w formie zabawy, co pomoże zmotywować uczniów do kontynuowania nauki w tym obszarze. 

Działania projektowe

Działania kluczowe koncentrują się na współpracy partnerów w zakresie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, a także na działaniach związanych z zarządzaniem projektem. Działania związane z przygotowaniem projektu i zarządzaniem projektem mają stały charakter i będą służyć sprawnemu przeprowadzaniu innych zaplanowanych działań kluczowych. W ramach działania kluczowego nr 2 uczestnicy poznają robotykę, odwiedzając Centrum Nauki w Wodzisławiu Śl. Uczniowie będą programować roboty i konstruować model miasta, w którym roboty będą naśladować turystów. Nauczyciele z Ostrawy poznają środowisko i metody edukacyjne polskiej szkoły. Na rozwój wiedzy w dziedzinie robotyki i nauczania technicznego ukierunkowane jest także działanie nr 3, które odbędzie się w Ostrawie. W ramach tego działania uczestnicy odwiedzą Wydział Robotyki w WSB i wezmą udział w szkoleniach w Świecie Techniki DOV. Działanie nr 4 koncentruje się na mediach publicznych. Uczestnicy odwiedzą stację radiową, gdzie dowiedzą się o tworzeniu treści medialnych i wezmą udział w transmisji na żywo. Działanie nr 5 koncentruje się na pracy w obszarze nowoczesnych mediów. Uczestnicy wezmą udział we wspólnej wycieczce na zaplecze CZ tv, dowiedzą się wszystkiego o tworzeniu gazet i nauczą się podstaw dziennikarstwa podczas pisania artykułu do gazety. Działanie nr 6 koncentruje się na fotografii i grafice. Uczestnicy wezmą udział w kursach dotyczących robienia zdjęć, np. w studio, fotografii portretowej, edycji zdjęć itp. W ramach działania nr 7 uczestnicy nauczą się pracować ze zdjęciami i technologią fotograficzną. Zrozumieją, jak postrzegać swoje otoczenie i zapisywać swoje wspomnienia w znaczący sposób. Działanie będzie miało również na celu zapewnienie, że uczestnicy przestaną preferować życie wirtualne i wzmocnią osobiste relacje zamiast sieci społecznościowych. Podczas ostatniego działania nr 8 przedstawiciele uczestników spotkają się na konferencji, gdzie ocenią projekt, zaprezentują wyniki swojej pracy podczas projektu. 

Grupa docelowa projektu:

Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych w wieku od 12 do 14 lat oraz nauczyciele szkół podstawowych. W projekcie wezmą udział po trzy szkoły podstawowe z miejskiego obwodu Ostrawa-Jih i Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy czym każda ze szkół (po wybraniu grupy uczniów), weźmie udział tylko w dwóch działaniach kluczowych o tożsamej tematyce (jedno działanie po stronie czeskiej i jedno działanie po stronie polskiej). Dodatkowo wybrani uczniowie i nauczyciele wezmą udział w działaniu kluczowym na zakończenie projektu. Planuje się, że miejski obwód Ostrawa-Jih będę reprezentować uczniowie i wychowawcy ze Szkoły Podstawowej Březinova, Košaře a Krestova. Z Wodzisławia Śląskiego - SP 17, SP 5 i SP 9. Grupa wiekowa uczestników została wybrana zgodnie z celem projektu. Są to dzieci, które bardzo intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii, co umożliwi profilowanie ich zainteresowań pod przyszłe studia lub pracę. 

 

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Hanna Szafrańska, menadżer ds. projektu – 32 45 90 540, h.szafranska@wodzislaw-slaski.pl
Bartosz Kwaśny, menadżer ds. finansowych i ds. promocji – 32 45 90 510
Grzegorz Hajduczek, koordynator edukacyjny

 

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

Roman Jirsa, menadżer ds. projektu
Markéta Neboráková, menadżer ds. finansowych
Zuzanna Sedláčková, koordynatork
a