Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje

Głównym celem projektu jest rozwijanie współpracy między przedstawicielami szkół podstawowych partnerów, a także zbliżenie systemów kształcenia po obu stronach granicy.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Wnioskodawca: Miasto Wodzisław Śląski

Partner Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003357

Tytuł: Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 21 461,00 euro

Kwota dofinansowania ze środków UE po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 18 241,85 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dodatkowe 5%): 1 073,05 euro

 

Opis projektu

Głównym celem projektu jest rozwijanie współpracy między przedstawicielami szkół podstawowych partnerów, a także zbliżenie systemów kształcenia po obu stronach granicy.

Cel osiągnięty zostanie poprzez podniesienie kwalifikacji kadry pedagogiczno-psychologicznej, poznanie nowych metod pracy, wyposażenie pedagogów w narzędzia pomocne w realizacji treści związanych z tematyką szkoleń oraz wymianę doświadczeń. Udział polskiej i czeskiej kadry w warsztatach merytorycznych pozwoli w przyszłości przygotować grunt pod wspólne scenariusze lekcji, tutaj konkretnie w tematyce zagrożeń w cyberprzestrzeni czy niewłaściwego użytkowania internetu.


Działania projektowe

W ramach projektu odbędą się warsztaty dla psychologów i pedagogów/pedagogów specjalnych. W działaniu wezmą udział zarówno polscy, jak i czescy uczestnicy (działanie w Polsce).

Dodatkowo w ramach projektu planuje się zrealizować warsztaty dla nauczycieli wychowawców (działanie kl. nr 3). Podobnie jak w poprzednim działaniu wezmą w nim udział zarówno polscy, jak i czescy uczestnicy projektu (działanie w Polsce).

Dwa pierwsze działania, wyposażą uczestników warsztatów w uniwersalne narzędzia, z których będą mogli korzystać w trakcie swojej codziennej pracy. Dzięki obecności zarówno polskich, jak i czeskich uczestników możliwe będzie zbliżenie systemów edukacji obu partnerów.Kolejne działania zostały skonstruowane w taki sposób, aby pokazać jak narzędzia, o których wcześniej wspominano mogą być wykorzystane w codziennej pracy z uczniem.

I tak działanie kl. nr 4 - Polscy nauczyciele w wybranej klasie szkoły podstawowej przeprowadzą pokazowe lekcje z wykorzystaniem scenariuszy czy konspektów lekcji które zostały im zaproponowane we wcześniejszych działaniach. W działaniu kluczowym wezmą również udział czescy uczestnicy (działanie w Polsce). Działaniem ostatnim będą analogiczne lekcje pokazowe w Ostrawie (działanie kl. nr 5), w których weźmie również udział kadra pedagogiczna z Wodzisławia (działanie w Czechach).

Grupa docelowa projektu:

Grupą docelową są nauczyciele wychowawcy, pedagogowie, pedagogowie specjalni, psychologowie nauczyciele ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół podstawowych w wieku od 11 do 15 lat. W projekcie wezmą udział przedstawiciele każdej ze szkół podstawowych z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wybrani przedstawiciele szkół podstawowych z miejskiego obwodu Ostrawa. Dodatkowo w projekcie wezmą udział osoby z administracji samorządowej obu Partnerów (edukacja, fundusze zewnętrzne).

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Hanna Szafrańska
h.szafranska@wodzislaw-slaski.pl

Bartosz Kwaśny
b.kwasny@wodzislaw-slaski.pl