Nowa Strategia rozwoju miasta

Rada Miejska przyjęła nową Strategię rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku. Skonkretyzowanie wizji przyszłości i uporządkowanie własnych działań podporządkowanych rozwojowi miasta jest bardzo ważnym procesem z punktu widzenia przyszłych pokoleń.

Czym jest strategia rozwoju miasta?

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Waga strategii ujawnia się w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu.

Strategia rozwoju miasta ma być również fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu władze miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miasta w dłuższym horyzoncie czasowym (ok. 10 lat), określając działania, jakie należy podjąć, aby miasto mogło funkcjonować i rozwijać się.

Strategia jest dokumentem planistycznym długookresowym. Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata 2021-2030 wynika m.in. z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej. Spójny jest także z okresem programowania zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030” zaplanowanej również do 2030 r.

Priorytety i cele strategiczne Wodzisławia Śląskiego do roku 2030

Dla poszczególnych dziedzin priorytetowych sformułowane zostały cele strategiczne, do których przyporządkowano cele operacyjne, a następnie kierunki działań. Cele operacyjne oraz kierunki działań znajdują się w dokumencie strategii dostępnym do pobrania poniżej.

1. Miasto wiedzy i kompetencji

  • Cel strategiczny: Innowacje społeczne i gospodarcze wykorzystujące i wzmacniające potencjał rozwojowy miasta.

Wodzisław Śląski jest miastem w subregionie zachodnim o węzłowym usytuowaniu między ważnymi ośrodkami i aglomeracjami województwa śląskiego i kraju morawsko-śląskiego. Ośrodki węzłowe posiadają predyspozycje do pełnienia roli biegunów rozwoju. Wodzisław Śląski, ze względu na średnią skalę i potencjał, należy widzieć jako komplementarny biegun rozwoju pogranicza. Dla budowania takiej pozycji w otoczeniu konieczne jest wyzwolenie potencjału innowacyjnego miasta i społeczności lokalnej oraz otwartość na wiedzę i inicjatywy napływające do miasta z jego bezpośredniego otoczenia. Innowacyjność Wodzisławia Śląskiego musi być postrzegana jako wartość oparta na łączeniu pomysłów i rozwiązań generowanych przez różne sektory. Innowacje społeczne i biznesowe są z sobą ściśle powiązane i przenikają się wzajemnie. Zdolność do generowania innowacji determinowana jest przez jakość kapitału ludzkiego, potencjał instytucjonalny, skłonność do kooperacji różnych podmiotów.

2. Miasto unikatowej jakości życia

  • Cel strategiczny: Kameralne i bezpieczne miasto przyjazne dla mieszkańców.

Wodzisław Śląski oferuje swoim użytkownikom szeroki zbiór usług i udogodnień. W perspektywie strategicznej miasto powinno stawać się ośrodkiem dostarczającym pakietu korzyści pozwalających mieszkańcom na codzienne, satysfakcjonujące funkcjonowanie. Skala miasta powoduje, że miasto jest bezpieczne i przyjazne, a oferowane w nim udogodnienia są „na wyciągnięcie ręki”. Wyspecjalizowane funkcje wyższego rzędu, których rozwój w mieście byłby nieracjonalny, są dostępne w pobliskich aglomeracjach; jest to jednak warunkowane nie tylko przez położenie na szlakach komunikacyjnych, ale także przez poziom rozwoju transportu zbiorowego. Niewątpliwym atutem miasta jest krajobraz miejski: zabytkowa architektura, estetyczne przestrzenie, tereny rekreacyjne, które wspierają wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Wodzisławia Śląskiego.

3. Miasto współzarządzane

  • Cel strategiczny: Mieszkańcy gospodarzami miasta.

Siła miasta opiera się na mieszkańcach - ich energii i pomysłowości. Współczesne społeczności lokalne coraz większą uwagę zwracają na realne upodmiotowienie. Miasta już nie tylko mają być dla mieszkańców, ale przede wszystkim mają być miastami mieszkańców. W społeczności Wodzisławia Śląskiego funkcjonuje znaczące grono liderów lokalnych. Czynnikiem napędzającym strategiczny rozwój miasta w coraz większym stopniu stawać się musi aktywność mieszkańców warunkująca powodzenie procesu rewitalizacji i transformacji oraz dostosowywanie miasta do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

4. Miasto odporne

  • Cel strategiczny: Zdolność miasta i społeczności lokalnej do zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Rozwój strategiczny miasta wymaga wzmacniania odporności na trudno przewidywalne zjawiska i czynniki ryzyka. W krajowych i regionalnych politykach miejskich wskazuje się na rosnącą podatność miast na szereg procesów i czynników destabilizacyjnych o zróżnicowanych źródłach. Wśród nich szczególnie ważące są ruchy ludnościowe, presje konkurencyjne ze strony ośrodków metropolitalnych, ekstremalne zjawiska klimatyczne i epidemiczne, zaskakujące zmiany polityczne i prawne.

Do pobrania

Strategia Rozwoju miasta Wodzisław Śląski do 2030 roku [otwiera się w nowym oknie].