UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nowa Komunikacja Miejska - pytania i odpowiedzi

Miasto dąży do zapewnienia wysokiej jakości i integracji transportu zbiorowego

27 stycznia rusza nowa Komunikacja Społeczna. Zadajecie mnóstwo pytań odnośnie do zmian związanych z transportem publicznym w Wodzisławiu Śląskim. Referat Dróg Wewnętrznych i Transportu Urzędu Miasta sukcesywnie na nie odpowiada. Lista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco uzupełniana.

Kto wygrał przetarg na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Wodzisławiu Śląskim?

Wykonawca wyłoniony w przetargu to P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok. Złożona oferta cenowa wyniosła 17 694 028,80 zł brutto. Przedsiębiorstwo będzie świadczyć usługi do końca 2023 r. Założona została realizacja ok. 1 932 000 wozokilometrów. Podpisanie umowy z przewoźnikiem zaplanowano na 24 stycznia.

 

Czy nowa Komunikacja Miejska oznacza nowe rozkłady jazdy autobusów?

Tak. Są już dostępne na stronie internetowej miasta www-wodzislaw-slaski.pl. Można je pobrać, klikając tutaj.

 

Czy zmiany dotyczyć będą też przebiegu istniejących linii?

Tak, będą. Graficzne przedstawienie przebiegu istniejących linii wygląda następująco:

linia A (kliknij tutaj),

linia B (kliknij tutaj),

linia C1 (kliknij tutaj),

linia C2 (kliknij tutaj),

linia D1 (kliknij tutaj),

linia D2 (kliknij tutaj),

linia E1 (kliknij tutaj),

linia E2 (kliknij tutaj).

 

Czy nowa Komunikacja Miejska oznacza wprowadzenie do użytkowania nowych autobusów miejskich?

Tak. Referat Drów Wewnętrznych i Transportu przekazał, że nowe, niskopodłogowe autobusy będą dostępne dla mieszkańców już 27 stycznia. Autobusy mają wbudowaną klimatyzację, która jest wydajnościowo dostosowana do powierzchni kabiny pasażerskiej. Są wyposażone w system informacji pasażerskiej tj. elektroniczne tablice kierunkowe wykonane w technologii LED (czołowa, boczna, tylna, wewnętrzna) oraz w urządzenia automatycznie wygłaszające przez głośniki komunikaty o przystanku aktualnym oraz następnym.

Wykonawca będzie dysponował taborem dla celów realizacji zamówienia spełniającymi warunki techniczne m.in.:

 • tabor o pojemności minimum 90 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w liczbie minimum 6 sztuk, spełniający normę czystości spalin Euro 6, rok produkcji: II półrocze 2018 r.,
 • tabor o pojemności minimum 60 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w liczbie minimum 2 sztuk, spełniający normę czystości spalin Euro 6, rok produkcji: II półrocze 2018 r.,
 • tabor o pojemności minimum 35 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w liczbie minimum 1 sztuki, spełniający normę czystości spalin Euro 6, rok produkcji: II półrocze 2018 r.,
 • autobusy rezerwowe o pojemności minimum 90 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w liczbie minimum 1 sztuki, spełniające normę czystości spalin Euro 5 lub 6, wyprodukowany po 2014 r. ,
 • autobusy rezerwowe o pojemności minimum 35 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w liczbie minimum 1 sztuki, spełniające normę czystości spalin Euro 5 lub 6, wyprodukowany po 2014 r.

 

Jakie najważniejsze udogodnienia zaplanowano?

Referat Dróg Wewnętrznych i Transportu poinformował m.in. o bezpłatnych przejazdach autobusami Komunikacji Miejskiej w soboty i niedziele. Dostępna będzie także sprzedaż biletów jednorazowych u kierowcy za pomocą zbliżeniowej karty płatniczej. W kolejnych miesiącach na dworcach autobusowym i kolejowym użytkownikom ma zostać udostępniony także stacjonarny biletomat do sprzedaży biletów jednorazowych.

 

Czy autobusy będą monitorowane wewnątrz?

Tak, będą. Monitoring wewnętrzny w wodzisławskiej Komunikacji Miejskiej to jedna z nowości zagwarantowanych dzięki rozstrzygniętemu przetargowi.

 

Jakie będą ceny biletów Komunikacji Miejskiej? Jakie będą ceny biletów komunikacji zarządzanej przez powiat?

Stawki biletów Komunikacji Miejskiej pozostaną na tym samym poziomie jak w ubiegłych latach. Stawki biletów komunikacji zarządzanej przez powiat w granicach administracyjnych jednego miasta, czyli w strefie I, są na tym samym poziomie co w Komunikacji Miejskiej. W tej chwili miasto nie planuje żadnych zmian w stawkach cen biletów.

 

Dlaczego linie C1 i C2 nie jeżdżą do Pszowa, Rydułtów?

Przez cały czas tworzenia Komunikacji Miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto doskonali organizację przewozów na terenie gminy. Według ustawy o publicznym transporcie zbiorowym gminne przewozy pasażerskie to takie, które realizowane są w granicach administracyjnych gminy. Wjazd do sąsiedniej gminy może być realizowany, jeżeli układ sieci dróg nie pozwala na zawrócenie i koniecznością zakończenia kursu jest wjazd do gminy sąsiedniej na jak najmniejszej jego powierzchni. Wyjeżdżanie do sąsiednich gmin wiąże się z porozumieniem z tymi gminami i dotacją tych gmin do komunikacji miejskiej. Dlatego np. linie C1 i C2 nie jeżdżą do Pszowa, Rydułtów.

 

Gdzie można zgłaszać sugestie odnośnie do zmian w Komunikacji Miejskiej, nowych rozkładów jazdy itd.?

Zapraszamy do kontaktu mailowego z pracownikami Referatu Dróg Wewnętrznych i Transportu Urzędu Miasta (e-mail: inwestycje@wodzislaw-slaski.pl). Np. rozkłady jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej są elastyczne i zawarte w nich godziny mogą jeszcze ulec zmianom.

 

Co z przystankiem na Cyganku? Jak dojechać stamtąd np. do centrum miasta?

Dzięki współpracy z powiatem wodzisławskim Komunikacja Miejska i Komunikacja Powiatowa wzajemnie się uzupełniają. Dzięki wspólnym działaniom i dotacji miasta na rzecz organizacji komunikacji powiatowej (850 tys. zł) mieszkańcy np. Wilchw znacznie szybciej dojadą do centrum miasta (ul. Jastrzębską i Kopernika). Miasto i powiat, szukając najlepszych rozwiązań, wspólnie pracowały nad przebiegiem poszczególnych linii czy rozkładami. Razem analizowały możliwość przejęcia obsługi poszczególnych części miasta. W efekcie przystanek autobusowy na Cyganku będzie obsługiwany przez linie 37 i 38. Np. do szpitala z Cyganka można dojechać linią 37. Żeby dostać się z Cyganka np. na ul. Jana Pawła II (dojazd do szkół), także można skorzystać z dostępnej komunikacji powiatowej.

 

Kto jest uprawniony do bezpłatnych przejazdów autobusami Komunikacji Miejskiej?

 • Posłowie na Sejm i senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji.
 • Dzieci do 7. roku życia, tj. do dnia 7. rocznicy urodzin (nowość).
 • Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich opiekun - wyłącznie w podróży z osobą uprawnioną - przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w tych uprawnieniach
  z inwalidami wojskowymi - na podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego z odpowiednim wpisem wystawionej osobie, którą się opiekuje podczas podróży.
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka orzekana do 1998 r. przez Komisję Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ)), ociemniali i niewidomi - całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podróży - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika oraz legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją.
 • Osoby, które ukończyły 70. rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Zorganizowane grupy uczniów (do 25 osób wraz z opiekunami) szkół podstawowych
  i gimnazjów z terenu Wodzisławia Śląskiego, będących pod opieką nauczyciela, dojeżdżających
  do placówek kulturalnych, sportowych i oświatowych, które prowadzone są przez miasto Wodzisław Śląski, w godzinach dogodnych i niekolidujących z ilością pasażerów np. w dni targowe lub w godzinach szczytu, w ramach zajęć szkolnych, w ilości 500 przejazdów rocznie. Przejazd grupy uczniów jest możliwy, jeżeli zostanie zgłoszony w Urzędzie Miasta lub bezpośrednio u przewoźnika z wyprzedzeniem 7-dniowym. Możliwość przejazdu musi być potwierdzona zwrotnie z Urzędu Miasta lub ze strony przewoźnika. Organizator może odmówić przejazdu, jeżeli na wybranej linii i w danej godzinie została zgłoszona inna grupa uczniów. Kierowca ma prawo nie wpuścić grupy uczniów do autobusu, jeżeli opiekun grupy nie ma potwierdzonej zwrotnej informacji w postaci e-maila o możliwości przejazdu.
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia oraz Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni dla Zdrowia Narodu na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż oraz przy równoczesnym okazaniu dowodu tożsamości.
 • Osoby podróżujące na trasie pomiędzy przystankami Dworzec Autobusowy - Jana Pawła II i odwrotnie oraz Dworzec Autobusowy - Dworzec PKP i odwrotnie, liniami komunikacji miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
 • Właściciele samochodów 22 września każdego roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem (nowość).
 • Osoby podróżujące liniami komunikacji miejskiej Wodzisławia Śląskiego w soboty
  i niedziele - dotyczy wszystkich przejazdów w ciągu dnia (nowość).
 • Posiadacze karty „Rodzina 3+” wydawanej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (nowość).

 

Kto jest uprawniony do przejazdów ulgowych?

 • Uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych) do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 21. rok życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 • Studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
 • Słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych - na podstawie ważnej legitymacji wystawionej przez właściwy organ.
 • Kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie ważnej legitymacji kombatanckiej.
 • Renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, niepozostający w stosunku pracy (niepracujący) - na podstawie legitymacji rencisty i dowodu osobistego (nie obejmuje renty rodzinnej).
 • Osoby, które ukończyły 60. rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Ulgi obowiązują również w przypadku obywateli innych krajów UE i członków rodzin obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających ww. status, wydanych w państwach członkowskich, wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (np. dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).