Nabór w Wydziale Ochrony Środowiska

Do 14 kwietnia br. zainteresowani pracą w Wydziale Ochrony Środowiska powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • Ekodoradca w Wydziale Ochrony Środowiska w ramach realizacji projektu zintegrowanego
  LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit.”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza
  dla województwa śląskiego,
 • przygotowanie indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem),
 • realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania,
 • wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa
  śląskiego,
 • aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących
  poprawie jakości powietrza zawartych m.in. w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE),
 • inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu
  emisji gazów cieplarnianych,
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi:
  - realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji
  zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej,
  - podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
  - realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji
  zanieczyszczeń;
 • wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub
  podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym:
  - udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia,
  - pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
 • fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności
  energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła;
 • prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości
  powietrza, w tym m.in.:
  - organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  happeningów i eventów,
  - opracowanie i publikacja materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach
  społecznościowych oraz na stronach internetowych (gminy i projektu),
  - działania mające na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z powszechnie
  dostępnych środków przekazu, np. osoby starsze,
 • bieżąca współpraca z władzami gminy, Strażą Miejską, innymi organami administracji
  publicznej, lokalną prasą/telewizją, organizacjami pozarządowymi, Policją, instytucjami
  świadczącymi wsparcie finansowe tj. WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW itp.,
 • prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in.
  opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,
 • planowanie i monitorowanie budżetu gminy w projekcie,
 • stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo
  Związkiem Subregionalnym,
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. informowanie gminy,
  Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o
  przypadkach materializacji ryzyka,
 • proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy i/lub działań zaradczych zwiększających
  efektywność wdrażania projektu,
 • współpraca z komórką gminy lub pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie
  sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań
  informacyjno-edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy),
 • aktywny udział w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
 • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach,
  seminariach itp.,
 • udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców organizowanych przez Beneficjenta
  Koordynującego i/lub właściwy miejscowo Związek Subregionalny,
 • aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i
  zakazu spalania odpadów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy).

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądane wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, budownictwa, OZE, chemii, fizyki, geofizyki,
3. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego,
10. posiadać znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
11. posiadać znajomość Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022",
12. posiadać komunikatywną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
13. obsługa komputera i urządzeń biurowych,
14. pożądana znajomość ogólnej sytuacji dot. środowiska i stanu jakości powietrza (w regionie i
kraju),
15. pożądana umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, nieszablonowe myślenie,
podejmowanie inicjatyw, proaktywność,
16. pożądana elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i
pracy zdalnej,
17. pożądana gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się m.in. z koniecznością
odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),
18. pożądana komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień
publicznych i prowadzenia spotkań,
19. pożądana ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na
realizację celów,
20. pożądana doświadczenie przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii
służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji
(PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
21. pożądane doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych,
efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
22. pożądane doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego,
23. pożądane doświadczenie w zakresie organizacji spotkań, zajęć edukacyjnych, happeningów
i eventów,
24. pożądane doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
25. pożądane doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie,
26. pożądane ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej,
profesjonalnej prezentacji,
27. pożądane umiejętność korzystania z mediów społecznościowych i ich wykorzystania w
celach promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych,
28. pożądana gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb
mieszkańców,
29. pożądany wysoki poziom motywacji,
30. pożądana umiejętność pracy w zespole,
31. pożądana umiejętność prowadzenia negocjacji,
32. pożądane swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań
z interesariuszami/klientami,
33. pożądana znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 14 kwietnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].