Nabór w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Do 15 czerwca br. zainteresowani pracą w Wydziale Gospodarki Komunalnej powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko inspektora.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przygotowywanie opinii do aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami: krajowego i
  wojewódzkiego oraz sporządzanie sprawozdań i analiz dla potrzeb Głównego Urzędu
  Statystycznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
  Urzędu Marszałkowskiego i innych, z zakresu odpadów komunalnych,
 • realizacja potrzeb inwestycyjnych z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
  komunalnymi,
 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przekazywanych przez podmioty odbierające odpady
  komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • nadzorowanie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
  ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazanych do
  składowania,
 • ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a
  w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • tworzenie warunków w zakresie selektywnej zbiórki,
 • przyjmowanie, weryfikacja wniosków oraz prowadzenie ewidencji umów związanej
  z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki z przeznaczeniem na bioodpady,
 • przygotowywanie danych do wymaganej sprawozdawczości prowadzonej przez Wydział
  Ochrony Środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • nadzór nad funkcjonowaniem i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • prowadzenie analizy rynku i cen w zakresie potrzeb zakupowych,
 • opracowywanie zapytań ofertowych do dostawców,
 • prowadzenie procedury przetargowej na zakup towarów i usług,
 • redagowanie i zamieszczanie informacji komórki organizacyjnej w Biuletynie Informacji
  Publicznej,
 • nadzór merytoryczny w ramach prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad spółkami
  miejskimi,
 • przyjmowanie stron w sprawach związanych z wymiarem podatków,
 • przyjmowanie deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi, czynności sprawdzające, wysyłanie wezwań,
 • przyjmowanie i wyjaśnianie wniosków i interwencji związanych z funkcjonowaniem systemu
  gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych,
  Przyjmowanie skarg, interwencji i wniosków.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. posiadać 3 lata stażu pracy,
3. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
10. posiadać znajomość ustawy o odpadach,
11. posiadać znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
12. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 15 czerwca 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].