Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłosił nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Nabór będzie się odbywał w terminie od 8 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Projekt został zainicjowany w maju 2021 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po
podpisaniu umowy o dofinansowanie przystąpiono do jego realizacji. W związku z rezygnacjami
niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu.

Do kogo kierowany jest projekt?

 • osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:
  1. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż
  1 stycznia 2009 r. lub
  2. budynek, w którym wykonano po 1 stycznia 2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych
  prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieplony strop,
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieploną podłogę na gruncie,
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieplony fundament,
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest
kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem
jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i zastąpienie go: kotłem gazowym kondensacyjnym,
kotłem na pelet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od
instalowanego źródła ciepła.

Wysokość dotacji

 • Instalacja kotła na pelet - 8 tys. zł
 • Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego - 11 tys. zł
 • Instalacja powietrznej pompy ciepła c.o. - 13 tys. zł

Instalacja ww. źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do
ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wnioskodawca musi
udowodnić, że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Na potwierdzenie powyższego dołączy stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (w celu
otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej [otwiera się w nowym oknie] i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie
grantu może być zrealizowana po dacie podpisania Umowy o powierzenie grantu. Termin
podpisania umowy nie może być późniejszy niż 31 lipca 2022 r. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 11 lipca 2022 r. Nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie przeprowadzone zostanie w etapach: formalno-prawnym i merytoryczno-punktowym, wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie] z podaniem numerów ewidencyjnych i ilości uzyskanych punktów, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru.

Wybór Wnioskodawcy będzie dokonywany z uwzględnieniem typu zastępowanej instalacji. Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz
kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 450).

Do pobrania

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Regulamin projektu [otwiera się w nowym oknie]
Wniosek o przyznanie grantu [otwiera się w nowym oknie]
Zakres przedsięwzięcia
[otwiera się w nowym oknie]
Minimalny zakres testów i pomiarów [otwiera się w nowym oknie]
Protokół odbioru [otwiera się w nowym oknie]
Ankieta techniczna [otwiera się w nowym oknie]
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych [otwiera się w nowym oknie]
Wniosek o wypłatę grantu [otwiera się w nowym oknie]
Deklaracja gotowości [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu nieekologicznego źródła ciepła
i zamontowania nowego źródła ogrzewania
[otwiera się w nowym oknie]