Nabór uzupełniający do projektu

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania. W mieście realizowany jest program dotacyjny dla mieszkańców, który ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie również aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. Program „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jutro, tj. 2 grudnia rusza nabór uzupełniający wniosków, który potrwa do 10 stycznia 2023 r.

Do kogo kierowany jest projekt?

 • osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:
  1. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż
  1 stycznia 2009 r. lub
  2. budynek, w którym wykonano po 1 stycznia 2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych
  prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieplony strop,
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieploną podłogę na gruncie,
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieplony fundament,
  - kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
  docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej*, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pelet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

Wysokość dotacji

 • Instalacja kotła na pelet - 8 tys. zł
 • Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego - 11 tys. zł
 • Instalacja powietrznej pompy ciepła c.o. - 13 tys. zł

*Zgodnie z wytycznymi konkursowymi priorytetem Projektu jest instalacja węzła cieplnego.

Instalacja ww. źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do
ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wnioskodawca musi
udowodnić, że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Na potwierdzenie powyższego dołączy stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (w celu
otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej [otwiera się w nowym oknie] i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2023. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie
grantu musi być zrealizowana po dacie podpisania Umowy o powierzenie grantu. Termin
podpisania umowy nie może być późniejszy niż 31 marca 2023 r. Termin zakończenia inwestycji do 30 czerwca 2023 r.

Nabór wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się jutro, tj. 2 grudnia 2022 roku i potrwa do 10 stycznia 2023 roku. Nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie przeprowadzone zostanie w etapach: formalno-prawnym i merytoryczno-punktowym, wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie] z podaniem numerów ewidencyjnych i ilości uzyskanych punktów, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru.

Wybór Wnioskodawcy będzie dokonywany z uwzględnieniem typu zastępowanej instalacji. Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz
kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 449).

Do pobrania

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Regulamin projektu [otwiera się w nowym oknie]
Wniosek o przyznanie grantu [otwiera się w nowym oknie]
Zakres przedsięwzięcia [otwiera się w nowym oknie]
Minimalny zakres testów i pomiarów [otwiera się w nowym oknie]
Protokół odbioru [otwiera się w nowym oknie]
Ankieta techniczna [otwiera się w nowym oknie]
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych [otwiera się w nowym oknie]
Wniosek o wypłatę grantu [otwiera się w nowym oknie]
Deklaracja gotowości [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu nieekologicznego źródła ciepła
i zamontowania nowego źródła ogrzewania
[otwiera się w nowym oknie]