Nabór na trzy stanowiska w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska trzech aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 26 września br.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie: średnie,
2. pożądana praktyka w Straży Miejskiej,
3. posiadać obywatelstwo polskie,
4. posiadać ukończone 21 lat,
5. być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,
6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
7. cieszyć się nienaganną opinią,
8. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
9. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
11. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
12. posiadać znajomość ustawy o strażach gminnych,
13. posiadać znajomość ustawy kodeks wykroczeń,
14. posiadać znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
15. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
16. posiadać znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego,
17. posiadać prawo jazdy kat. B,
18. pożądane: znajomość obsługi komputera, posiadać ukończony kurs sztuk walki, ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich (gminnych) z wynikiem pozytywnym.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 26 września 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 3 stanowiska aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].