Nabór na trzy stanowiska w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska trzech aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 22 lutego br.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie: średnie,
 2. pożądana praktyka w Straży Miejskiej,
 3. posiadać obywatelstwo polskie,
 4. posiadać ukończone 21 lat,
 5. być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,
 6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 7. cieszyć się nienaganną opinią,
 8. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 9. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 11. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 12. posiadać znajomość ustawy o strażach gminnych,
 13. posiadać znajomość ustawy kodeks wykroczeń,
 14. posiadać znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
 15. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 16. posiadać znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego,
 17. posiadać prawo jazdy kat. B,
 18. pożądane: znajomość obsługi komputera, posiadać ukończony kurs sztuk walki, ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich (gminnych) z wynikiem pozytywnym.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

1. podanie o pracę,
2. kwestionariusz personalny kandydata,
3. dyplom, świadectwo (kserokopia) ukończenia szkoły średniej,
4. dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
5. kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
6. kserokopia prawa jazdy,
7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie o ukończeniu 21 lat,
9. oświadczenie o nienagannej opinii,
10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
11. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 22 lutego 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 3 stanowiska aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].